Energoinvest automatika a.d. Istočno Sarajevo

Finansijski izvještaji za preduzeća

Nerevidirani finansijski izvještaji su preuzeti od APIF-a ili direktno od emitenata. Za emitente koji su finansijske izvještaje dostavili direktno Banjalučkoj berzi, izvještaji se mogu pronaći u sekciji Objave emitenta.

Banjalučka berza ne odgovara za tačnost podataka.

Kompletni nerevidirani finansijski izvještaji
Godišnji za godinu Polugodišnji za godinu
Bilans stanja Bilans stanja
Bilans uspjeha Bilans uspjeha
Bilans tokova gotovine Bilans tokova gotovine
Promjene u kapitalu
Kompletni finansijski pokazatelji
ATMK-R-A

Raspored isplaćivanja dividende

Nema podataka o isplaćivanju dividende.

Skraćeni nerevidirani finansijski izvještaji za godinu

Skraćeni bilans stanja 2018 2017
Aktiva
Stalna sredstva 6.307.612 6.400.430
Tekuća sredstva 143.484 150.643
Gotovinski ekvivalenti i gotovina 39.254 28.381
Aktivna vremenska razgraničenja
Gubitak iznad visine kapitala
Poslovna aktiva 6.451.096 6.551.073
Pasiva
Kapital 6.424.739 6.493.489
Osnovni kapital 1.876.993 1.876.993
Rezerve
Revalorizacione rezerve 5.747.879 5.838.072
Neraspoređeni dobitak 90.193 91.368
Rezervisanja
Dugoročne obaveze
Kratkoročne obaveze 26.357 57.584
Pasivna vremenska razgraničenja
Poslovna pasiva 6.451.096 6.551.073
Skraćeni bilans uspjeha 2018 2017
Prihod od prodaje 0 0
EBITDA 24.734 62.379
Amortizacija 93.188 97.688
EBIT -68.454 -35.309
Rashodi kamata 296 47
Dobitak prije poreza -68.750 -35.356
Porezi iz dobitka 0 0
Neto dobitak -68.750 -35.356
Prosječan broj zaposlenih 11,00 10,00
Prihod po zaposlenom 0,00 0,00
Skraćeni bilans novčanih tokova 2018 2017
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 260.764 249.170
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti 249.891 230.021
Neto prilivi (odlivi) gotovine iz poslovne aktivnosti 10.873 19.149
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Odlivi gotovine iz aktivnost investiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja 0 0
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto priliv (odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja 0 0
Ukupni prilivi gotovine 260.764 249.170
Ukupni odlivi gotovine 249.891 230.021
Neto priliv (odliv) gotovine 10.873 19.149
Gotovina na početku obračunskog perioda 28.381 9.232
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Negativne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine
Gotovina na kraju obračunskog perioda 39.254 28.381

Skraćeni finansijski pokazatelji [ATMK-R-A]

P/S
Neto dobitak po akciji (EPS) -0,0366
Odnos tržišne cijene akcije i neto dobitka po akciji (P/E) -27,3017
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
Dividendna stopa
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 3,4229
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene 0,2922
Tržišna kapitalizacija 1.876.993
Prinos na aktivu (ROA) -1,06%
Prinos na kapital (ROE) -1,06%
Neto marža
EBITDA marža
Ukupan prihod 207.463