Zvornikputevi a.d. Zvornik saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"ZVORNIKPUTEVI" a.d.ZVORNIK
Karakaj bb
75400 Zvornik

Broj:1-02-1498/2021

Dana:30.12.2021. godine

Na osnovu članova 268.i272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 59/08, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 29. i 47. Statuta "ZVORNIKPUTEVI" a.d.Zvornik (u daljem tekstu: "Društvo"), Upravni odbor Društva je na sjednici održanoj dana,27.12.2021. godine, donio odluku kojom

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "ZVORNIKPUTEVI" a.d.Zvornik koja će se održati
21.01.2022. godine(petak) sa početkom u 10.00 časova u prostorijama notara Borislava Radića,
u Banjoj Luci, Ulica Srpska broj 12.

Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Razmatranje I usvajanje Odluke o promjeni pravne forme"ZVORNIKPUTEVI" a.d. Zvornik
I osnivanju "ZVORNIKPUTEVI"d.o.o. Zvornik;
3. Razmatranje I donošenje Odluke o osnivanju"ZVORNIKPUTEVI"d.o.o. Zvornik;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
5. Donošenje Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Društva;
6. Donosenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice
7. Razno.

U slučaju da vanredna sjednica Skupštine akcionara Duštva ne bude održana zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283.stav (2) Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će biti održana istog dana,na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 15.30 časova.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na dan 11.01.2022.godine. Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine
akcionara. Materijali za dnevni red dostupni su na uvid akcionarima u sjedištu Društva na adresi Karakaj bb, Zvornik i mogu se pogledati svakim radnim danom od 8 do 16 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva objaviće se na način propisan Zakonom o privrednim društvima RS.

Obavještenje
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačke a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.


Upravni odborPrečice: ZVPT