RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  RiTe Ugljevik a.d. Ugljevik

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske"
Matično preduzeće a.d.Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik

Broj: 34778/201.
Datum: 2412.2021. godine

Na osnovu člana 34. stav 3, člana 36. i člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a.d.Trebinje-Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" A.D. Ugljevik (u daljem tekstu: Preduzeće), člana 9. stav 2. tačka 4. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Preduzeća i člana 11. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Preduzeća a shodno Odluci Nadzornog odbora Preduzeća broj: 34777/2021 od 24.12.2021. godine, Nadzorni odbor Preduzeća na svojoj 36. sjednici održanoj dana 24.12.2021. godine utvrđuje sledeći

SAZIV
za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara
Preduzeća koja će se održati
dana 01.02.2022. godine (utorak) u 12,00 časova

Redovna godišnja sjednica Skupštine akcionara Preduzeća održaće se dana, 01.02.2022. godine (utorak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor i imenovanje predsjednika skuštine - imenuje ga skupština;
2. Izbor radnih tijela:
- komisije za glasanje - imenuje je Predsjednik skupštine;
- zapisničara - imenuje ga Predsjednik skupštine;
- dva ovjerivača zapisnika - imenuje ih Predsjednik skupštine;
3. Izvještaj Komisije za glasanje;
4. Razmatranje Zapisnika sa 3 vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća od 16.11.2021. godine OPU - 1204/2021;
5. Razmatranje Izvještaja broj: 32861/21 od 06.12.2021. godine o realizaciji odluka i zaključaka donijetih na 3. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara Preduzeća održanoj 16.11.2021. godine;
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji nekonsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;
7. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;
8. Razmatranje nekonsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu u sklopu koga je Izjava o usklađenosti organizacije i djelovanja sa standardima korporativnog upravljanja;
9. Razmatranje konsolidovanog Izvještaja o poslovanju Preduzeća za 2020. godinu;
10. Razmatranje nekonsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;
11. Razmatranje konsolidovanih Finansijskih izvještaja Preduzeća za 2020. godinu;
12. Razmatranje Akcionog plana za otklanjanje uočenih nedostataka u Izvještaju nezavisnog revizora „Grant Thornton" doo Banja Luka za 2020. godinu;
13. Razmatranje Odluke o raspodjeli dobiti Preduzeća ostvarenog na dan 31.12.2020. godine;
14. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Preduzeća u 2020. godini;
15. Razmatranje Izvještaja o radu Odbora za reviziju Preduzeća u 2020. godini;
16. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o ugovorima zaključenim između Preduzeća i povezanih lica u 2020. godini;
17. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju javnog Preduzeća i njegovih povezanih preduzeća u 2020. godini;
18. Razmatranje Izvještaja Odbora za reviziju Preduzeća o usklađenosti poslovanja Preduzeća sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima u 2020. godini;
19. Upoznavanje sa Informacijom broj: 33357/21 od 09.12.2021. godine o stanju po pitanju zahtjeva/tužbi Elektrogospodarstva Slovenije razvoj in inžinjering d.o.o. Maribor;
20. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 22.01.2022. godine.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa i sadržati: podatke o vlastodavcu (vlasniku akcija) i punomoćniku; podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć; granice ovlaštenja i vrijemenu trajanja punomoći.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara, sa svim materijalima za održavanje Skupštine akcionara, će biti objavljen na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, internet portalu Banjalučke berze, a uz navedeno Poziv za sjednicu Skupštine akcionara će biti objavljen u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" kao i na oglasnim tablama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Uvid u materijale za održavanje Skupštine akcionara se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ove Odluke do dana održavanja Skupštine, u terminu od 7-15 00 časova, u Sektoru za pravne i korporativne poslove - Služba za pravne poslove i korporativno upravljanje Preduzeća, kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, da uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 01.02.2022. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana 08.02.2022. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.

Član 2.

Ovaj Saziv stupa na snagu danom utvđivanja.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr Borislav Grubač, dipl. pravnik

 


Prilog:
Saziv za Skupstinu.pdf   374 KB - Latinica
Odluka o sazivanju.pdf   362 KB - Latinica

Prečice: RTEU