Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Pošte Srpske a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda IV vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.- 3838/21 od 24.11.2021.godine, Nadzorni odbor Preduzeća, saziva

IV vanrednu skupštinu akcionara

IV vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2021.godini, održaće se dana 13.12.2021. godine (ponedjeljak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. Kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje:
- Zapisnika sa Godišnje skupštine akcionara Preduzeća održane 25.06.2021. godine,
- Zapisnika o odgađanju III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 05.07.2021.godine,
- Zapisnika sa održane ponovljene III vanredne skupštine akcionara, zakazane za 09.07.2021.godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća sa poslovnom politikom za 2022.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Plana rada i poslovanja Preduzeća za period 2022.-2024.godina,
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za 2022.godinu,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa investicija Preduzeća za period 2022.-2024.godina,

Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet sajtu Banjalučke berze i internet- sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 26.11.2021. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Lista akcionara, koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na ovoj Skupštini, pribaviće se sa danom 03.12.2021.godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 17.12.2021.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Lista akcionara koju izdaje Centralni registar, pribaviće se sa danom 07.12.2021.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Marko Mihajlović

 Prečice: POST