Metalno a.d. Zvornik saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Metalno a.d. Zvornik

"METALNO" a.d. ZVORNIK
UPRAVNI ODBOR
BROJ: 785/21
DATUM: 14.10.2021.g.

Na osnovu člana 304. a u skladu sa članom 267. 272. i 438 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08; 58/09; 100/11; 67/13; 100/17 i 82/19), člana 38. i člana 70. Statuta društva i člana 17. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor društva objavljuje poziv o

SAZIVANJU 15. REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
METALNO AD ZVORNIK

Koja će se održati 14.12.2021.g. (utorak) sa početkom u 11:00 časova u sjedištu Društva u Zvorniku, Karakaj 143E.
Za Skupštinu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara;
2. Izbor radnih tijela Skupštine (zapisničara, dva ovjerivača zapisnika i potvrđivanje sastava komisije za glasanje);
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o verifikaciji punomoćja i utvrđivanju kvoruma;
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 14 redovne sjednice;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora;
6. Razmatranje i usvajane izvještaja o poslovanju društva za 2020 godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2019 godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2020 godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2019 godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2020 godinu;
11. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine Društva;
12. Razmatranje i usvajanje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora;
13. Razmatranje i usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora;
14. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva;
15. Donošenje odluke o drugoj emisiji akcija po osnovu smanjenja osnovnog kapitala Društva;
16. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva;
17. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskog izvještaja za 2020 godinu i
18. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za vršenje revizije finansijskog izvještaja za 2021 godinu

NAPOMENE:
- Knjiga akcionara na dan 04.12.2021.g.
- U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna Skupšina će se održati 21.12.2021.g. na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
- Materijali u vezi sa dnevnim redom su dostupni svim akcionarima u sjedištu Društva u Zvorniku.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: MTNO