Vodovod i komunalije a.d. Zvornik saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Vodovod i komunalije a.d. Zvornik

Na osnovu člana 23. i 47. Statuta AD „VODOVOD I KOMUNALIJE"Zvornik i odluke Nadzornog odbora, broj 4357 od 29.10.2021. godine, Nadzorni odbor

SAZIVA

XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik koja će se održati dana 10.12.2021. godine sa početkom u 10,00 časova u prostorijama AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik, Karakaj br. 146/A, Zvornik.
Izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti-knjiga akcionara biće izdata sa stanjem na dan 30.11.2021. godine.

I

Za sjednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1.Izbor:
1.1. predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik,
1.2. imenovanje radnih tijela;
2.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2020.godinu;
4.Razmatranje i usvajanje:
4.1. Izvještaja o radu Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2020.godinu;
4.2. Izvještaja o radu Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2020.godinu;
4.3. Izvještaja o poslovanju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2020.godinu;
4.4. Finansijskog izvještaja AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2020.godinu;
4.5. Odluke o raspodjeli dobiti AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ostvarene u 2020.godini;
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik za 2021.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje odluke o visini naknade i načinu isplate članovima Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik;
7.Razmatranje i usvajanje:
7.1. Odluke o poništenju Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor tri člana Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik br. 5489 od 7.12.2018.godine;
7.2. Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik br. 5490 od 7.12.2018. godine;
7.3. Odluke o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik br. 5499 od 7.12.2018. godine;
7.4. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor tri člana Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik;
7.5. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Odbora za reviziju AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik;
8. Razmatranje i usvajanje:
8.1. Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik iz reda akcionara koji imaju najmanje 5% akcija;
8.2. Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik iz reda akcionara koji imaju najmanje 5% akcija;
9. Razmatranje i usvajanje:
9.1. Odluke o poništenju Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik, br. 5495 od 7.12.2018.godine;
9.2. Odluke o poništenju Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik, br. 5496 od 7.12.2018. godine;
9.3. Odluke o poništenju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik, br. 5500 od 7.12.2018. godine;
9.4. Odluke o poništenju Odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik, br. 5497 od 7.12.2018. godine;
9.5. Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik;
9.6. Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik;
9.7. Odluke o imenovanju komisije za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora AD „VODOVOD I KOMUNALIJE"Zvornik ispred kapitala jedinice lokalne samouprave - Grad Zvornik.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili preko punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa ili u Stručnoj službi AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik. Sa sadržajem materijala koji su na dnevnom redu Skupštine zainteresovana lica mogu se upoznati u Upravi AD ,,VODOVOD I KOMUNALIJE" Zvornik svakog radnog dana, počev od 10.11.2021. godine do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 17.12.2021. godine, na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.


Broj: 4358
Datum: 29.10.2021. godine
Zvornik

 

V.d. predsjednika
Nadzornog odbora
Zoran Radosavljević
dipl.ekonomista

 Prečice: RADZ