Banjalučka pivara a.d. Banja Luka - Privremeno zaustavljanje trgovanja akcijama BLPV-R-A i BLPV-P-B

Banjalučka berza je 15.09.2021. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, po osnovu odluke skupštine akcionara o promjeni pravne forme emitenta.


Prilog:
Prečice: BLPV