MCD Company a.d. Banja Luka saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

MCD Company a.d. Banja Luka
Jevrejska 34, 78000 Banja Luka
Broj: 10/21
Datum: 10.9.2021.

Na osnovu članova 268, 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva MCD Company a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 10.9.2021. godine donio odluku kojom

SAZIVA
Prvu vanrednu Skupštinu akcionara MCD Company a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.9.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 časova u prostorijama sjedišta društva u Banjoj Luci, ul. Jevrejska 34.

Razlog održavanja Prve vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
Za Prvu vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, na istom mjestu sa početkom u 11 časova, sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 20.9.2021. godine. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

Upravni odborPrečice: MCDC