Vazdušna banja a.d. Kneževo saziva 15. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267.i člana 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09),te člana 46.Statuta preduzeća „Vadušna banja"AD Kneževo,Upravni odbor na sjednici održanoj dana 06.06.2021.godine donosi

ODLUKU
O SAZIVANJU XV REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
„VAZDUŠNA BANJA" AD KNEŽEVO

koja će se održati dana 19.08.2021. godine u sali Hotela „Omar" u Kneževu, ul. Dujka Komljenović bb, sa početkom u 13.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje,
c) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XIV redovne sjednice Skupštine akcionara „Vazdušna banja"AD Kneževo održana 27.08.2020.godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2020.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2020.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja poslovanja za 2020.godinu,
7. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2021.godinu
8. Tekuća pitanja.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan 09.08.2021. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 26.08.2021. godine u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Oglas o sazivu XV redovne sjednice Skupštine akcionara biće objaveljena na oglasnoj tabli društva i u Dnevnom listu .

 

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Bore ŠKELJIĆ

 Prečice: VAZB