Brčko-gas osiguranje d.d. Brčko - Obavještenje

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 8440/21
Datura: 10.06.2021. godine

Na osnovu člana 253. stav 2. Zakona o preduzećima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH" broj 49/11 i 11/20), Dioničko društvo za osiguranje „Brčko-gas osiguranje" Brčko daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE ZA JAVNOST

I

Obavještavamo javnost da je Skupština dioničara Dioničkog društva za osiguranje „Brčko-gas osiguranje" Brčko (u daljem tekstu: Izdavalac), sa sjedištem u Brčko distriktu BiH, Ulica Banjalučka broj 8, JIB 4600013830004, oznaka u registru izdavalaca kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH „BGO9", registarski broj kod Komisije za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH 02-14-16/05 od 15.11.2005. godine, donijela odluku o VI (šestom) izdavanju dionica zatvorenom ponudom.

II

Izdavanje dionica će se vršiti na način i po postupku propisanom za zatvorenu ponudu.
Obim VI (šestog) izdavanja dionica koje se izdaju je 800.000,00 KM (slovima: osamstotinahiljada konvertibilnih maraka) i podijeljen je na 800 (slovima: osamstotina) običnih (redovnih) dionica klase „A", nominalne vrijednosti 1.000,00 KM po jednoj dionici sa serijskim brojem od 6201 do 7000. Obične dionice predmetnog izdavanja vlasnicima daju pravona dividendu, pravo glasa u Skupštini dioničara, pravo na odgovarajući dio imovine nakon likvidacije ili stečaja i druga prava u skladu sa zakonom.

III

Postojeći dioničari, koji su ujedno i unaprijed poznati kupci, uplatiće cjelokupan iznos VI (šestog) izdavanja u okviru prava preče kupovine dionica, kako slijedi:
a) DOO „BRČKO GAS" Brčko, Banjalučka broj 8, JIB: 4600047650005, iznos od 799.000,00 KM, odnosno 799 običnih dionica, klase „A", pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM i
b) Kojić Đorđa, ul. Zmaj Jovina broj 41, Brčko, JMB: 1708954180006, iznos od 1.000,00 KM, odnosno 1 običnu dionicu, klase „A", pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 KM.

IV

Upis dionica iz VI (šestog) izdavanja vršiće se putem Izjave o upisu (upisnica) u prostorijama Izdavaoca, Ulica Banjalučka broj 8, Brčko.
Uplata dionica izvršiće se na poseban privremeni depozitni račun Izdavaoca broj 5550900052486964 otvoren kod Nova banka AD Banja Luka.

V

Da bi se izdavanje smatralo uspjelim, potrebno je da poznati kupci uplate ukupan iznos VI (šestog) izdavanja dionica koje se izdaju. Rok za upis i uplatu dionica VI (šestog) izdavanja je 30 dana od dana prijema rješenja o odobrenju prospekta koji će Izdavalac dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti Brčko distrikta BiH, a izdavanje će se smatrati uspjelim ukoliko u roku od 30 dana bude uplaćen cjelokupan iznos izdavanja.

VI

Dionice se ne mogu prodavati, zalagati ili na drugi način otuđivati u periodu od jedne godine od upisa u Registar. Izuzeci od ovog ograničenja su po osnovu nasljeđa ili po sili zakona, prenos dionica u slučaju preuzimanja društva i prenos dionica u slučajevima kada to dozvoljava zakon.

VII

Upis i uplata dionica VI (šestog) izdavanja može biti okončan i prije isteka utvrđenog roka u slučajevima kada je ukupan izdati broj dionica upisan i uplaćen prije isteka objavljenog roka ili kada je Izdavalac, u skladu sa zakonom i Odlukom o izdavanju, donio odluku o prekidu upisa i uplate. Ako se poznati kupci za vrijeme trajanja ponude promjene ili ako se poveća ili smanji broj poznatih kupaca, kao iukoliko se promjeni tačan iznos koji kupuju poznati kupci, Izdavalac će tražiti dozvolu od Komisije za hartije od vrijednosti za nastalu promjenu i dostaviće Komisiji ispravljenu odluku o izdavanju sa tačnim informacijama o identitetu kupca ili kupaca, kao i o broju dionica koje kupac kupuje.

VIII

Za provođenje izdavanja ovlašteno lice je Miladin Milošević, generalni direktor Izdavaoca.

 


Generalni direktor
Miladin Milošević

 Prečice: BGO9