Park KP a.d. Prnjavor saziva 6. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Park KP a.d. Prnjavor

KP „PARK" a.d. Prnjavor
Živojina Preradovića bb Prnjavor
Broj: 4/1-541-1/21
Datum: 09.06.2021.godine

Na osnovu člana 55. Statuta KP „Park" a.d. Prnjavor, Nadzorni odbor

SAZIVA
6. vanrednu Skupštinu akcionara KP „Park" a.d. Prnjavor

Šesta vanredna Skupština akcionara KP „Park" a.d. Prnjavor, održaće se dana 26.06.2021. godine, u 12:00 časova, u prostorijama Uprave Društva, ulica Živojina Preradovića bb, Prnjavor.
Za Skupštinu se predlaže sledeći

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 23. redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KP „PARK" a.d. Prnjavor;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora KP „PARK" a.d. Prnjavor;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora KP „PARK" a.d. Prnjavor.

Materijali o kojima će se raspravljati na Skupštini akcionara mogu se pogledati i dobiti u Pravnoj službi preduzeća. ul. Živojina Preradovića bb, Prnjavor, u vremenu od 11.00 do 14.00 časova. svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.06.2021. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 01.07.2021. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Željko Petrović

 


Prilog:
PKPR_Saziv 6 vanredne SA.pdf   696 KB - Latinica

Prečice: PKPR