Industrijske plantaže a.d. Banja Luka saziva 14. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Industrijske plantaže a.d. Banja Luka

Na osnovu odredaba člana 267. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 50., 52. i 53. Statuta „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka - prečišćeni tekst, Nadzorni odbor, na Trinaestoj sjednici, održanoj 14.05.2021. godine, donio je Odluku broj: 685/21, na osnovu koje

SAZIVA
Četrnaestu redovnu sjednicu Skupštine akcionara
„Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka

Četrnaesta redovna sjednica Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održaće se 21.06.2021. godine (ponedeljak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Društva, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
1.2. Izbor komisije za glasanje,
1.3. Izbor zapisničara,
1.4. Izbor dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa Trinaeste vanredne sjednice Skupštine akcionara „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, održane 30.12.2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Društva za konsaltint i reviziju „BDO" d.o.o. Banja Luka o reviziji finansijskih izvještaja „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja „Industijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
6. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka za 2020. godinu,
9. Razno


Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 11.06.2021. godine.
Akcionari koji nisu u mogućnosti da sjednici Skupštine akcionara prisustvuju lično, mogu u skladu sa Uputstvom o načinu zastupanja akcionara na skupštini akcionara („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 68/09), glasati putem punomoćnika, kao i glasati pisanim putem.
Skupštinske materijale akcionari mogu dobiti na uvid u prostorijama „Industrijske plantaže" a.d. Banja Luka, ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka, svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 15,00 časova, do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 21.06.2021. godine (ponedeljak) sa početkom u 14,00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Sve dodatne informacije u vezi sa zakazanom sjednicom Skupštine akcionara mogu se dobiti na telefon broj: 051/450-261.


NADZORNI ODBOR

 

 Prečice: IPBL