Gradska toplana a.d. Doboj saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Gradska toplana a.d. Doboj

„GRADSKA TOPLANA „a.d.
D O B O J
Broj : 1418/21.
Dana, 11.05.2021.god.

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima , člana 21. i 27. Statuta „Gradska toplana"a.d.Doboj , Nadzorni odbor „Gradska toplana"a.d.Doboj na 20./dvadesetoj/ redovnoj sjednici održanoj dana , 11.05.2021. godine, jednoglasno je donio Odluku o ;

S A Z I V U
18./osamnaeste/ redovne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj, koja će se održati dana , 15.6.2021.godine ( utorak ) , sa početkom rada u 11 časova u sjedištu preduzeća u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1.
Za redovnu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se slijedeći;

 

D n e v n i r e d
1. Izbor radnih tijela Skupštine :
- predsjednika Skupštine,
- komisije za glasanje,
- zapisničara ,
- dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 11. /jedanaeste ) vanredne sjednice Skupštine akcionara „Gradska toplana"a.d.Doboj.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2020.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju „Gradska toplana" a.d. Doboj za 2020.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijsih izvještaja „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2020.godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka „Gradska toplana"a.d.Doboj, nastao iz 2020.godine.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Gradska toplana"a.d.Doboj za 2020.godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu privremenog Odbora za reviziju „Gradska toplana"a.d.Doboj i za 2020.godinu.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju „Gradska toplana a.d. Doboj i povezanih preduzeća za 2020.godinu.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara , koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske na dan 05.06.2021.godine .
U slučaju odlaganja sjednice, ponovljena sjednica će se održati dana, 23.6.2021. (srijeda).
Materijali za sjedinicu Skupštine akcionara mogu se razmotriti i preuzeti u sjedištu Društva u Doboju, ul. Srpskih sokolova br. 1 , svakim radnim danom od 9 do 14 časova.

Dostavljeno:        
1. Naslovu 1h 
2. Arhiva 1h _______________

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Miloš Bukejlović s.r.

 

 

 Prečice: GTDO