Prijedorčanka a.d. Prijedor saziva 28. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR
Brezičani bb Prijedor

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11,67/13,100/17,82/19] i člana 82. Statuta, Upravni odbor "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR dana 11.05.2021 godine donio je odluku br.435/2021 kojom

SAZIVA

Dvadeset osmu Skupštinu akcionara (godišnja skupština) "PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR, koja će se održati dana 11.06.2021 godine (petak) sa početkom rada u 12 časova. Skupština akcionara održaće se u sjedištu Društva u Prijedoru, Brezičani bb.
Za Dvadeset osmu Skupštinu akcionara utvrđuje se sledeći dnevni red:

1.Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor radnih tijela skupštine (komisije za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara)
3. Izvještaj komisije za glasanje
4. Usvajanje zapisnika sa Desete vanredne Skupštine akcionara održane dana 09.10.2020. godine.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o:
- Godišnjim finansijskim izvještajima društva za 2020 godinu
- Izvještaju nezavisnog revizora za 2020godinu
- Izvještaju o poslovanju društva za 2020 godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020 godinu
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021 godinu.

Materijali za Skupštinu akcionara mogu se razgledati u prostorijama Društva, svakog radnog dana od osam do petnaest časova.
U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara održaće se istog dana sa početkom rada u 12 časova i 30 minuta, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcija, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijed-nosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara, odnosno na dan 01.06.2021 godine.


UPRAVNI ODBOR
"PRIJEDORČANKA" AD PRIJEDOR

 Prečice: PDNK