Komunalac a.d. Derventa saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Komunalac a.d. Derventa

"Komunalac" a.d. Derventa
NADZORNI ODBOR
Broj: 314 /21
Datum: 07.05.2021. god.


Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS" br.75/04 i 78/11), te člana 267. Zakona privrednim društvima („Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), kao i člana 28. i 55. Statuta "Komunalac" a.d. Derventa Nadzorni odbor, na svojoj 53. sjednici održanoj 07.05.2021.godine, donosi:

ODLUKU
o sazivanju 20. godišnje sjednice Skupštine akcionara
„Komunalac" a.d. Derventa

Saziva se 20. godišnja sjednica Skupštine akcionara „Komunalac" a.d. Derventa, koja će se održati u prostorijama Centra za kulturu u Derventi, ul. Trg oslobođenja bb, dana 16.06.2021. godine, sa početkom u 11.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Izbor tri člana komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 5. vanredne sjednice Skupštine akcionara „Komunalac"a.d.Derventa, održane dana 25.11.2020.godine.
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima „Komunalac" a.d. Derventa za 2020. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja "Komunalac" a.d. Derventa za 2020.godinu.
5. Razmatranje prijedloga i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020.godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu i poslovanju "Komunalac" a.d. Derventa u
2020.godini.
7. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja „Komunalac" a.d. Derventa za 2021.godinu.
8. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja „Komunalac" a.d. Derventa za period 2021.- 2023.godina.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa u 2020.godini.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Komunalac" a.d. Derventa u 2020.godini.
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora „Komunalac" a.d. Derventa, po isteku mandata aktuelnom Nadzornom odboru u skladu sa Odlukom br. 1246/16 od 09.12.2016.godine.
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o formiranju Komisije za izbor i imenovanje dva člana Nadzornog Odbora „Komunalac" a.d. Derventa.

Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine akcionara zakazuje se za 17.06.2021. godine u 11.00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV sa stanjem na dan 06.06.2021.godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara.
Uvid u materijale može se izvršiti svakog radnog dana od 10-14 časova, u Upravnoj zgradi "Komunalac" a.d. Derventa, ulica Njegoševa 1.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Kuzmanović Siniša

 

 Prečice: KMND