UniCredit Bank a.d. Banja Luka saziva 34. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  UniCredit Bank a.d. Banja Luka

Na osnovu člana 31. stav 31.1. tačka 31.1.1. Statuta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj S-9/17 od 13.10.2017. godine, S-14/21 od 08.04.2021. godine i Odluke Nadzornog odbora UniCredit Bank a.d. Banja Luka o sazivanju vanredne XXXIV Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, broj NO-41/23 od 15.3.2023.godine, UniCredit Bank a.d. Banja Luka objavljuje

OBAVJEŠTENJE
o sazivanju vanredne XXXIV Skupštine akcionara
UniCredit Bank a.d. Banja Luka


Obavještavaju se akciononari UniCredit Bank Banja Luka da će se vanredna XXXIV Skupština akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održati dana 31.03.2023. godine (petak), sa početkom rada u 09:00 časova, u sjedištu Banke u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać broj 7.
Za vanrednu XXXIV Skupštinu akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka je utvrđeno sljedeće:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka
2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XXXIII Skupštine akcionara UniCredit Bank a.d. Banja Luka, održane 14.11.2022. godine
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada koje će Banka isplatiti svim zaposlenima za 2022. godinu
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o maksimalnom iznosu varijabilnog dijela naknada članovima Uprave Banke za 2022. godinu

Poziv za Skupštinu UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini biće dostupni akcionarima UniCredit Bank a.d. Banja Luka na internet stranici (www.unicreditbank-bl.ba) i na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka (www.blberza.com), kao i na uvid u iste u sjedištu UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci, u Ulici Marije Bursać 7, kancelarija Uprave - visoko prizemlje, svakim radnim danom, u vremenu od 08-16 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na vanrednoj XXXIV Skupštini UniCredit Bank a.d. Banja Luka ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 21.03.2023. godine.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama sjedišta UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u Banja Luci pola sata prije početka Skupštine.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište UniCredit Bank a.d. Banja Luka najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine UniCredit Bank a.d. Banja Luka.

 


Prilog:
Prečice: NBLB