MF Banka a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  MF Banka a.d. Banja Luka

Dana: 08.03.2023. godine
Broj: NO - 76/2023
Nadzorni odbor

Na osnovu člana 66. i člana 54. stav 2. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 4/17, 19/18 I 54/19) i člana 49. Statuta MF banke AD Banja Luka ("Banka"), Nadzorni odbor Banke, na sedmoj sjednici održanoj dana 08.03.2023. godine, donio je

SAZIV
I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara
MF banke AD Banja Luka u 2023. godini

koja će se održati dana 24.03.2023. godine u 10:00 časova, u prostorijama MF banke AD Banja Luka, sa sjedištem u Ulici Aleja Svetog Save broj 61, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine akcionara MF banke AD Banja Luka predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjednika Skupštine banke.
2. Imenovanje Komisije za glasanje.
3. Imenovanje akcionara koji ovjeravaju zapisnik.
4. Imenovanje zapisničara.
5. Razmatranje i usvajanje odluke o prodaji akcija MF banke AD Banja Luka, vlasnik i prodavac akcija MKD Mikrofin DOO Banja Luka, kupac akcija MF grupa DOO Banja Luka
6. Razno.


Napomena:
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.03.2023. godine.
Materijali za predložene tačke dnevnog reda dostupni su svim akcionarima u prostorijama banke svakim radnim danom od 8 do 16 časova.

 

Predsjednik
Nadzornog odbora
Aleksandar Kremenović

 


Prilog:
I-ZDR.pdf   130 KB - Latinica

Prečice: IEFB