Autoprevoz a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AKCIONARSKO DRUŠTVO
„AUTOPREVOZ" PUTNIČKI SAOBRAĆAJ BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09,100/11, 67/13,100/17 i 82/19) i člana 39. i 48. Statuta društva „Autoprevoz" AD Banja Luka, a u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Društva broj UO-52/23 od 28.02.2023. godine, Upravni odbor Društva objavljuje

POZIV
za XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka

XXII redovna sjednica Skupštine akcionarskog društva „Autoprevoz" Putnički saobraćaj Banja Luka održaće se dana 07.04.2023. godine (petak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva, ulica Put srpskih branilaca br. 35, Banja Luka.
Za sjednicu Skupštine, Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjedavajućeg XXII redovne sjednice Skupštine akcionara Društva,
2. Imenovanje članova Komisije za verifikaciju i glasanje, zapisničara i dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik,
3. Usvajanje izvještaja Komisije za verifikaciju iglasanje,
4. Usvajanje Zapisnika saXX redovne Skupštine akcionara Društva održane 15.06.2022. godine,
5. Razmatranje i usvajanje:
A) godišnjeg izvještaja generalnog direktora o poslovanju „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2022. godinu,
B) izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za period jun 2022. - april 2023. godine (od 21. do 22. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva),
C) godišnjih Finansijskih izvještaja ,Autoprevoz"AD Banja Luka za 2022. godinu,
D) konsolidovanog Finansijskog izvještaja „Autoprevoz" AD Banja Luka za 2022. godinu,
E1) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji pojedinačnih finansijskih izvještaja "Autoprevoz"AD Banja Luka za 2022. godinu
E2) Izvještaja nezavisnog revizora "KONTAL" d.o.o. Banja Luka o obavljenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izvještaja ,Autoprevoz"AD Banja Luka za 2022. godinu,
F) Izvještaja internog revizora „Autoprevoz"AD Banja Luka za 2022. godinu,
6. Donošenje odluke o prodajiprava na nepokretnostima društva "Autoprevoz"AD Banja Luka,
7. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2024. godinu,
8. Razno

Poziv za XXII redovnu sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to "Glas Srpske" i "Nezavisne novine". Poziv za Skupštinu akcionara zajedno sa prijedlozima odluka biće dostupni akcionarima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva. Pravo učešća i pravo glasa na XXII redovnoj Skupštini akcionara zakazanoj za dan 07.04.2023. godine, akcionari ostvaruju na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 28.03.2023. godine lično ili zastupani po punomoćniku.
Materijali za XXII redovnu Skupštinu akcionara u elektronskom obliku trebaju biti dostupni radi preuzimanja na internet stranici Društva: www.autoprevoz.org, u roku od 15 dana nakon objavljivanja Poziva u dnevnim novinama.
U slučaju da se sjednica Skupštine ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom, ali sa početkom u 13,00 časova. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Nebojša Glamočak, dipl.iur

 Prečice: APBL