Triglav osiguranje a.d. Banja Luka saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Triglav osiguranje a.d. Banja Luka

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo
UPRAVNI ODBOR

Broj:
Datum: 19. 1. 2023.

Na osnovu člana 38. Statuta Društva i članova 2. i 6. Poslovnika o radu, Upravni odbor Društva na 166. korespondencijskoj sjednici održanoj 19. 1. 2023. godine donosi

O D L U K U

1. Upravni odbor Društva saziva 29. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka koja će se održati 3. 2. 2023. godine u Banjoj Luci sa početkom u 9.00 časova u sjedištu Društva na adresi Ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29.
2. Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći dnevni red:
1) Izbor predsjednika i radnih tijela 29. vanredne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranja, ad Banja Luka
2) Usvajanje zapisnika sa 28. vanredne sjednice Skupštine akcionara
3) Usvajanje Odluke o imenovanju internog revizora Društva

3. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i kojasadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 24. 1. 2023. godine. Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom Društva.

4. Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banjoj Luci, ul. Prvog krajiškog korpusa br. 29, radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počevši od dana objavljivanja odluke o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.


Predsjednik Upravnog odbora
Darko Popovski

 

 Prečice: KKOS