Pošte Srpske a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 43. stav 1. tačka g) STATUTA PREDUZEĆA ZA POŠTANSKI SAOBRAĆAJ REPUBLIKE SRPSKE AD BANjALUKA i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju i utvrđivanju Dnevnog reda I vanredne Skupštine akcionara Preduzeća br. 1.-221/23 od 17.01.2023.godine, Nadzorni odbor Preduzeća,saziva

I VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

I vanredna skupština akcionara Preduzeća za poštanski saobraćaj Republike Srpske a.d. Banja Luka u 2023.godini, održaće se dana 03.02.2023. godine (petak) u Banjoj Luci, u zgradi Uprave Preduzeća (aneks, I sprat), u Ul. kralja Petra I Karađorđevića broj 93, sa početkom u 13,00 časova. Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara,
2. Izbor radnih tijela i utvrđivanje kvoruma,
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I vanredne skupštine akcionara Preduzeća održane 27.12.2022. godine,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća, zbog isteka mandata,
5. Razmatranje Preporuke Nadzornog odbora i donošenje Odluke o konačnom imenovanju tri člana Odbora za reviziju Preduzeća na osnovu provedenog Javnog konkursa.

Materijali i prijedlozi odluka se objavljuju na internet -sajtu Banjalučke berze i internet-sajtu Preduzeća.
Akcionari Preduzeća imaju pravo da izvrše uvid u materijale, te prijedloge odluka za navedenu sjednicu Skupštine akcionara, u prostorijama Uprave Preduzeća svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 časova, počev od 20.01.2023. godine.
Pravni osnov za donošenje odluka i naznaka propisane većine za donošenje predloženih odluka, naznačeni su u preambuli prijedloga odluka.
Lista akcionara, koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija, a na osnovu koje se ostvaruje pravo učešća i pravo glasa na ovoj Skupštini, pribaviće se sa danom 24.01.2023.godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara Preduzeća, zbog nedostatka kvoruma ne održi navedenog dana, ponovljena Skupština će se održati dana 10.02.2023.godine (petak) sa istim dnevnim redom, u isto vrijeme i na istom mjestu, a u tom slučaju, Lista akcionara koju izdaje Centralni registar, pribaviće se sa danom 31.01.2023.godine.
Pravo da učestvuju u radu sjednice imaju svi akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ovjerenu punomoć.
Obavještavaju se akcionari da su se dužni prijaviti za registraciju pola sata prije početka navedene sjednice.

 

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Marko Mihajlović

 Prečice: POST