Livnica a.d. Ljubija saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Livnica a.d. Ljubija

Livnica sivog i obojenog liva »LIVNICA« a.d.
Ljubija-Prijedor
Broj: 01-3/23
Datum: 16.01.2023. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), odnosno člana 34. stav 2. Statuta "LIVNICA" a.d. Ljubija i Odluke broj: 01-2-7/23 od 16.01.2023. godine, Upravni odbor Društva

SAZIVA

DVADESET DRUGU (XXII) redovnu godišnju Skupštinu akcionara Livnice sivog i obojenog liva "LIVNICA" a.d. Ljubija koja će se održati dana 20.02.2023. godine (ponedeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama „Prijedorputevi" a.d. Prijedor, ulica 27. juna br. 17., Prijedor Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine (Komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika)
3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za glasanje
4. Usvajanje Zapisnika sa prethodne XXI redovne Skupštine akcionara Društva održane 15.10.2021. godine
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja za 2021. godinu
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2021. godinu
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za poslovnu 2022. godinu

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 10.02.2023. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljenja Skupština će se održati istog dana u 14,00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva i na internet stranici Banjalučke berze.

 

Predsjednik Upravnog odbora:
Kljajić Zoran, dipl. ekonomista, s.r.

 

 Prečice: LIVN