Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje saziva 3. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-246-01-4/23
Datum: 16.01.2023. godine

Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 75/04 i 78/11], članova 267., 272., 277. stav 1., i 304. stav 1. tačka g) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09,100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), člana 44. stav 1. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a. d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, te članova 2. i 14. Poslovnika o radu Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, a u vezi Odluke Nadzornog odbora Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: NO-246-01-3/23 od16.01.2023. godine, Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje je po posebnom postupku, putem telefonskog izjašnjavanja svih članova Nadzornog odbora, dana 16.01.2023. godine

SAZIVA
III (treću) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje

koja će se održati dana 01.02.2023. godine (srijeda) u Trebinju, u maloj sali Mješovitog Holdinga "ERS"-MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2, sa početkom u 11,00 časova.
Za Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izvještaj Komisije za glasanje;
2. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Godišnje sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 20.12.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa I (prve) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 21.12.2022. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II (druge) vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, koja je održana dana 30.12.2022. godine;
6. Donošenje Odluke o usvajanju rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" -MP a.d.Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje za 2022. godinu;
7. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog rebalansa Plana poslovanja Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i HE „Dabar" d.o.o. Trebinje za 2022. godinu;
8. Razno.

U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana 01.02.2023. godine (srijeda), ponovljena Skupština akcionara održaće se 08.02.2023. godine (srijeda) na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim Dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, tj. na dan: 22.01.2023. godine (nedjelja). Pravo da učestvuju u radu zasjedanja Skupštine imaju svi akcionari lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa Zakonom i Statutom Preduzeća.
Punomoć za zastupanje akcionara na prvom, odnosno ponovljenom zasjedanju Skupštine mora biti ovjerena od strane nadležnog organa.
Punomoćnici akcionara pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruju u skladu sa odredbama članova 278. i 278 a. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19). Ugovor o udruživanju glasova akcionara i zajedničkom punomoćniku mora biti ovjeren od strane suda.
Pozivaju se svi akcionari: fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanja pisanim putem, uzmu učešće u radu zasjedanja Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.
Odsutni akcionar može glasati i pisanim putem (preporučena pismena pošiljka, telefaks ili korištenjem drugih tehničkih sredstava), a njegov glas se uzima u obzir u odlučivanju ako stigne do početka zasjedanja Skupštine, na adresu Mješovitog Holdinga "ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje, obala Luke Vukalovića broj 2 ili na telefaks broj +387 59 260 782.
Pisane izjave prispjele putem telefaksa (drugih tehničkih sredstava) koje u roku tri dana ne budu potvrđene dostavom originalne izjave neće biti uzete u obzir prilikom utvrđivanja broja glasova.
Ovaj Saziv je objavljen na internet stranici Banjalučke berze, u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", na internet stranici Preduzeća, kao i na oglasnim tablama Preduzeća, u skladu sa Zakonom i Statutom određenim rokovima.
Prijedlozi odluka koje se nalaze na Dnevnom redu zakazane Skupštine biće naznačeni u navedenim dnevnim listovima, dostupni na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća, i na oglasnim tablama Preduzeća, a materijali u skladu sa Dnevnim redom zakazane Skupštine su dostupni na internet stranici Preduzeća i na oglasnoj tabli Preduzeća. Uvid u iste može se izvršiti svakog radnog dana, u vremenu od 08,00 do 14,00 časova i u poslovnoj prostoriji Upravne zgrade preduzeća "HET"-a, kancelarija br. 26. i poslovnim prostorijama organizacionih dijelova preduzeća "HET"-a. Preduzeće obezbjeđuje kopije akata u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, osnivačkim aktom Preduzeća, zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i drugim zakonom, svakom akcionaru koji to zahtijeva, u sjedištu Preduzeća u redovno radno vrijeme.
Poziv akcionarima pravnim licima dostavlja se i posredstvom pošte sa materijalima.

 

Nadzorni odbor

 Prečice: HETR