Premium finance a.d. Banja Luka saziva 7. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Premium finance a.d. Banja Luka

Broj: 01-15-22/23
Datum: 05.01.2023. godine
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasniku RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 31. Statuta „Premium Finance" akcionarskog društva, Upravni odbor na 14. sjednici održanoj dana 05.01.2023. godine u Banjoj Luci, donosi sljedeću:

ODLUKU O SAZIVU
VII VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

(koja će se održati dana 27.01.2023. godine na adresi sjedišta društva, Mladena Stojanovića 111, Banja Luka, sa početkom u 10.00 časova)


Član 1.

1. Izbor radnih tijela
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje Zapisnika sa VI redovne sjednice Skupštine Društva
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o isključenju prava prečeg sticanja akcija iz druge emisije redovnih (običnih) akcija
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o drugoj emisiji redovnih (običnih) akcija
8. Tekuća pitanja

Član 2.

Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje Skupštine, rezervni termin za održavanje ove sjednice Skupštine je 30.01.2023. godine.
Svim akcionarima se uz ovaj prijedlog dnevnog reda dostavljaju prijedlozi odluka i prateći materijali.

Član 3.

Svi akcionari u zakonskom roku imaju pravo da dostave pitanja i prijedloge.

Član 4.

Na samoj sjednici Skupštine akcionara pravo glasa imaju samo akcionari koji će predočiti punomoć prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 5.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 17.01.2023. godine.

Član 6.

Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Član 7.

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.


Član 8.

Svim akcionarima je ovaj predlog dnevnog reda Skupštine akcionara Društva sa pratećim materijalima dostavljen putem pošte ili direktnim uručenjem.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 Predsjednik Upravnog odbora
Čedomir Babić

 Prečice: PRFN