Poljoproizvod a.d. Prijedor saziva 26. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Poljoproizvod a.d. Prijedor

"Poljoproizvod" ad PRIJEDOR
BROJ: 01-65-5/22
Datum: 30.12.2022 godine
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11), i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" ad Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" ad Prijedor donosi

ODLUKU
o sazivanju

XXVI (dvadesetšeste) redovne Skupštine akcionara privrednog društva "Poljoproizvod" ad Prijedor koja će se održati dana 17.02.2023 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.
Za sjednicu predlaže sledeći:

DNEVNI RED

1.Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara.
2.Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4.Donošenje odluke o usvajanju notarskog ugovora o prenosu nepokretnosti broj: OPU: 1477/2022 od 30.12.2022 godine.
5.Donošenje odluke o usvajanju notarskog ugovora o kupoprodaji nepokretnosti broj: OPU: 1478/2022 od 30.12.2022 godine.
6. Tekuća pitanja.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 07.02.2023 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine.
Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere) a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjednice.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora, Finansijske izvještaje zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.


PREDSJEDNIK UO
Jerković Goran

 

 Prečice: PLPR