Imako a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

I M A K O AD BANJA LUKA
Upravni odbor

Na osnovu člana 62.Statuta Imako a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva na sjednici Upravnog odbora održanog 22.11.2022. godine

SAZIVA
XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Imako a.d. Banja Luka


XX redovna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 27.12.2022. godine u upravnoj zgradi Društva u ulici Kralja Alfonsa XIII br. 21 u Banjoj Luci sa početkom u 9,00 časova.

Za sjednicu akcionara Upravni odbor predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
2. Imenovanje komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
3. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje
4. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa XIX sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja o poslovanju za 2021. godinu
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2021. godinu
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli dobiti
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora
10. Izbor nezavisnog revizora


Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara imaju svi akcionari registrovani u Centralnom registru hartija od vrijednosti deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće sa isti dan u 10 časova.


Predsjednik Upravnog odboraPrečice: IMAK