Univerzum a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovučlana 38.Statuta Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka i Odluke Upravnog odbora od 22.11.2022. godine

 SAZIVAM
redovnu sjednicu Skupštine akcionara Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka

Skupština akcionara će se održati dana 30.12.2022. godine (petak) s početkom u 16 časova u prostorijama Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka u ulici Veljka Mlađenovića bb u Banjaluci.

Za Skupštinu akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED
1. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara,
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Privrednog društva "Univerzum" a.d. Banjaluka za 2021.godinu,
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Privrednog društva"Univerzum" a.d. Banjaluka za 2021.godinu,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizoraza 2021.godinu,
5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022.godinu,
6. Odluka o prodaji dijela nekretnina radi podmirenja duga
7. Razno.

Uvid u materijale i preuzimanje istih akcionari mogu izvršiti u prostorijama akcionarskog društva svakog radnog dana od 8 do 15 časova.
U slučaju nedostatka kvoruma ponovljena sjednicao držaće se dana 05.01.2023. godine (srijeda ) sa početkom u 16:00h.


Predsjednik Upravnog odbora
Univerzum a.d.Prečice: UNVZ