Veterinarska stanica a.d. Šamac saziva 13. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD „VETERINARSKA STANICA" ŠAMAC

Njegoševa bb, 76230 Šamac, Tel/fax 054/620610
JIB:4400484720005 Mat.broj 01024809 Registarski broj: sud Doboj 60-0-Reg-14-000 007 od 16.01.2014.godine, Osnovna djelatnost 75.00 PDV 400484720005
Žiro račun 554-010-00000608-47 Pavlović banka
Žiro račun 562-011-00001744-59 Razvojna banka


Broj: 813/22
Datum,24.11.2022.

Upravni odbor AD Veterinarske stanice Šamac na svojoj XX-toj sjednici, održanoj 10.11.2022.godine donosi odluku 810A/22 o sazivanju Skupštine društva, te stoga isti upućuje


POZIV
za XIII- tu redovnu sjednicu Skupštine AD Veterinarske stanice Šamac

Skupština akcionara će se održati 20.12.2022.godine sa početkom u 15:00 časova u prostorijama Društva - AD
Veterinarska stanica Njegoševa bb Šamac

Za sjednicu Skupštinu je predložen sledeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tjela Skupštine (odbor za glasanje,izbor predsjedavajućeg, zapisničar)
2. Usvajanje zapisnika sa XII-te Skupštine Društva
3. Razmatranje izvještaja o poslovanju u 2021.godini
4. Usvajanje plana poslovanja za 2022.godinu
5. Tekuća pitanja

Materijal za sve tačke dnevnog reda nalaze se u sjedištu Društva, Šamac, Njegoševa bb i može se preuzeti svakim radnim danom od 09:00- 14:00 časova.
Pravo učešća na skupštini imaju svi akcionari koje pozivamo da učestvuju u radu Skupštine.


UPRAVNI ODBORPrečice: VSSM