Krajina osiguranje a.d. Banja Luka saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

„KRAJINA OSIGURANJE" A.D. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR KRAJINA OSIGURANjE A.D. BANjA LUKA

Na osnovu čl. 272. i 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br.127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-122), Upravni odbor na svojoj 10. redovnoj sjednici, održanoj dana 23. novembra 2022. godine, donio je

ODLUKU
o sazivanju sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan 26.12.2022. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantića br. 2, kancelarija br. 17.

II
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 24. novembra 2022. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".
III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Odluka o stavljanju van pravne snage Odluka sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 11.07.2022. godine:
- a) stavljanje van pravne snage Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka br. 02-1883/22 od 11.07.2022. godine,
- b) stavljanje van pravne snage Odluke o izboru zapisničara sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka br. 02-1883-1/22 od 11.07.2022. godine,
- v) stavljanje van pravne snage Odluke o izboru Komisije za glasanje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiuranje" a.d. Banja Luka br. 02-1883-2/22 od 11.07.2022. godine,
- g) stavljanje van pravne snage Odluke o izboru ovjerivača zapisnika br. 02-1883-3/22 od 11.07.2022. godine,
- d) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka br. 02-1884/22 od 11.07.2022. godine.
- đ) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osgiuranje" a.d. Banja Luka br. 02-1885/22 od 11.07.2022. godine,
- e) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2021. godinu br. 02-1886/22 od 11.07.2022. godine,
- ž) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju Mišljenja ovlašćenog aktuara br. 02-1887/22 od 11.07.2022. godine,
- z) stavljanje van pravne snage Odluke o finansijskom izvještaju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, br. 02-1888/22 od 11.07.2022. godine,
- i) stavljanje van pravne snage Odluke o Godišnjem izvještaju o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, br. 02-1889/22 od 11.07.2022. godine,
- j) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, br.02-1890/22 od 11.07.2022. godine,
- k) stavljanje van pravne snage Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2021. godinu, br. 02-1891/22 od 11.07.2022. godine,
- l) stavljanje van pravne snage Odluke o Konsolidovanom finansijskom izvještaju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu, br. 02-1892/22 od 11.07.2022. godine,
- lj) stavljanje van pravne snage Odluke o pokriću gubitka iskazanog u finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine, br. 02-1893/22 od 11.07.2022. godine,
- m) stavljanje van pravne snage Odluke o smanjenju osnvnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine br. 02-1894/22 od 11.07.2022. godne,
- n) stavljanje van pravne snage Odluke o IV (četvrtoj) emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta br. 02-1895/22 od 11.07.2022. godine,
- nj) stavljanje van pravne snage Odluke o izmjeni Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (br. 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-1/22) br. 02-1896/22 od 11.07.2022. godine,
- o) stavljanje van pravne snage Odluke o povećanju kapitala br. 02-1897/22 od 11.07.2022. godine,
- p) stavljanje van pravne snage Odluke o V (petoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom br. 02-1898/22 od 11.07.2022. godine,
- r) stavljanje van pravne snage Odluke o izvještaju o radu Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu br. 02-1900/22 od 11.07.2022. godine,
- s) stavljanje van pravne snage Odluke o razriješenju članova Odbora za reviziju br. 02-1901/22 od 11.07.2022. godine,
- t) stavljanje van pravne snage Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju br. 02-1902/22 od 11.07.2022. godine,
- ć) stavljanje van pravne snage Odluke o imenovanju internog revizora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka br. 02-1903/22 od 11.07.2022. godine,
- u) stavljanje van pravne snage Odluke o izboru nezavisnog revizora za usluge eksterne revizije za 2022. godinu br. 02-1904/22 od 11.07.2022. godine,
- f) stavljanje van pravne snage Odluke o imenovanju ovlašćenog aktuara br. 02-1905/22 od 11.07.2022. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 04.4.2022. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji nekonsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2021.godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2021. godine i Mišljenja aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2021. godini,
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2021. godinu;
11. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2021. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka iskazanog u Finansijskim izvještajima na dan 31.12.2021. godine;
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o IV (četvrtoj) emisiji akcija smanjenjem osnovnog kapitala, bez obaveze objavljivanja prospekta;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka broj 02-3567/20, 02-428-1/22 i 02-930-1/22;
16. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala;
17. Razmatranje i usvajanje Odluke o V (petoj) emisiji redovnih (običnih) akcija javnom ponudom;
18. Razmatranje i usvajanje Odluke o oslobađanju investitora (kupca) V (pete) emisije redovnih (običnih) akcija u postupku javne ponude od obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
19. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka z 2021. godinu;
20. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
21. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
22. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
23. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
24. Rarmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju internog revizora „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
25. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2022. godinu;
26. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2022. godinu,
27. Razmatranje i usvajanje Odlke o prodaji privrednog subjekta „Krajina-Kros" d.o.o. Banja Luka.


NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 16.12.2022. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 27.12.2022. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „ „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.


Broj: 02-2994/22

Datum: 23. novembar 2022. godine 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Aleksandra Dimić

 

 

 Prečice: KROS