Posavina a.d. Srbac saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Posavina a.d. Srbac

U skladu sa članom 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 50. Statuta privrednog društva "Posavina" a.d. Srbac, Upravni odbor na osnovu donešene Odluke broj: 01-71/22 od 24.08.2022. godine

SAZIVA

XX Skupštinu akcionara „Posavina" a.d. Srbac

I
XX redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 24.12.2022. godine (subota) sa početkom u 12:00 časova, u Upravnoj zgradi Društva u ulici Mome Vidovića 17, Srbac.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine Društva:
a) Predsjednika Skupštine,
b) Zapisničara,
c) Komisije za glasanje i
d) Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XIX redovne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o radu Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg revidiranog finansijskog izvještaja "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju "Posavina" a.d. Srbac za 2021. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Plana poslovanja "Posavina" a.d. Srbac za 2022. godinu;
9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora "Posavina" a.d. Srbac;
12. Razno.

II
Poziv za XX redovnu Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Berze, oglasnoj table Društva kao i na uvid u iste u prostorijama sjedišta Društva u Srpcu, Ulica Mome Vidovića br. 17 u vremenu od 7 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 14.12.2022. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana, na istom mjestu sa istim dnevnim redom, sa početkom u 13:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Više informacija možete dobiti na broj telefona 051/470-107.

 

 Prečice: PSVN