Komunalac a.d. Laktaši saziva 9. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „KOMUNALAC" a.d. LAKTAŠI
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Sl. Glasnik RS" broj: 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta KP „Komunalac" a.d. Laktaši, broj: 7-1-7/20 od 08.07.2020. godine, Nadzorni odbor KP „Komunalac" a.d. Laktaši, na sjednici održanoj dana 16.11.2022. godine, donio je:

ODLUKU
o sazivanju devete vanredne sjednice Skupštine akcionara
KP „Komunalac" a.d. Laktaši

Saziva se deveta vanredna sjednica Skupštine akcionara KP „Komunalac" a.d. Laktaši, 07.12.2022. godine (srijeda) u 11.00 časova, u sali Skupštine grada Laktaši.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor i imenovanje radnog tijela: predsjednika Skupštine, komisije za glasanje, ovjerivača zapisnika, zapisničara;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje prijedloga i donošenje:
a) Odluke o razrješenju Nadzornog odbora KP „Komunalac" a.d. Laktaši,
b) Odluke o imenovanju Nadzornog odbora KP „Komunalac" a.d. Laktaši,
v) Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora KP „Komunalac" a.d. Laktaši;
4. Razno.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom dana 14.12.2022. godine, sa početkom u 11.00 časova. Uvid u materijal za sjednicu Skupštine može se izvršiti svakog radnog dana,u vremenu od 8 -14 časova, u prostorijama Upravne zgrade KP „Komunalac" a.d. Laktaši, u ulici Nemanjina br. 50, Laktaši.
Pozivaju se akcionari, koji su na dan 27.11.2022. godine, evidentirani u izvještaju
Centralnog registra hartija od vrijednosti, da lično ili putem punomoćnika učestvuju u
radu Skupštine akcionara, kao i druga lica koja su u skladu sa zakonom, Statutom Društva
i opštim aktima Društva dužna da prisustvuju.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa.
Ova odluka će se objaviti u dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" te na
internet stranici Banjalučke berze.

Broj: 1-377/22
Datum: 16.11.2022. god.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Bojana Milanović Kresojević

 Prečice: KOML