Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad - Dopuna dnevnog reda 41. vanredne Skupštine akcionara

Izvor:  Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad

NADZORNI ODBOR
Broj: NO-24-04/22
Datum: 11.11.2022. godine

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 75/04 i 78/11), člana 268., 272. I 275. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 110/11, 67/13, 100/17 i 82/19), a u skladu sa članom 44. tačka 4. Statuta Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad, broj: SA-16-03/12 od 29.06.2012. godine, broj: SA-11-05/13 od 15.02.2013. godine, broj: SA-18-08/14 od 13.06.2014. godine, broj: SA-27-15/18 od 21.01.2019. godine, broj: SA-07-13/19 od 18.02.2019. godine, broj: SA-22-09/21 od 23.08.2021. godine i broj: SA-09-10/22 od 15.04.2022. godine, Nadzorni odbor Društva, na sedamnaestoj sjednici, održanoj telefonskim putem dana 11.11.2022. godine, je donio

ODLUKU
o dopuni Dnevnog reda XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara
Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje -
ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad

I

Nadzorni odbor Mješovitog Holdinga „ERS" MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad vrši dopunu Dnevnog reda XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, koja je sazvana Odlukom Nadzornog odbora broj: NO-23-05/22 od 10.11.2022. godine, i čije je održavanje zakazano za 28.11.2022. godine, a obavještenje o sazivanju će biti objavljeno na službenoj internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine" dana 12.11.2022. godine, na sljedeći način:

Dodaje se nova tačka 7. koja glasi:
„Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Investicione odluke za izgradnju Hidroelektrana B-1, B-2a i B-3 na rijeci Bistrici koju je donio Privremeni nadzorni odbor Hidroelektrane „Bistrica" d.o.o. Foča broj: NO-22-63/22 od 10.11.2022. godine i preporuke predstavniku kapitala MH "ERS"MP a.d. Trebinje - ZP „Hidroelektrane na Drini" a.d. Višegrad u Skupštini društva HE "Bistrica"d.o.o. Foča da glasa za usvajanje Investicione odluke Privremenog nadzornog odbora HE „Bistrica"d.o.o. Foča."

II

Ostali tekst Odluke o sazivanju XLI vanredne sjednice Skupštine akcionara Preduzeća, čije je održavanje zakazano za 28.11.2022. godine, ostaje nepromijenjen.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na službenoj internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Preduzeća i dnevnim listovima „Glas Srpske" i „Nezavisne novine".

 

Predsjednik Nadzornog odbora,
Maja Antić, dipl. inž. el.

 

 


Prilog:
Odluka o dopuni dnevnog reda.pdf   671 KB - Latinica

Prečice: HEDR