Elektrodistribucija a.d. Pale saziva vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Mješoviti holding „ERS"- MP a.d. Trebinje
ZP „Elektrodistribucija" a.d.Pale
Nadzorni odbor
Broj: NO-XVI-346-1/22
Datum, 09.11.2022. godine

Na osnovu člana 44. tačka 4. Statuta Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale, Nadzorni odbor Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje - ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale na XVI sjednici održanoj dana 09.11.2022. godine

SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Mješovitog holdinga „ERS"- MP a.d. Trebinje -
ZP „Elektrodistribucija" a.d Pale

Vanredna sjednica Skupštine akcionara ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održaće se dana 28.11.2022. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Preduzeća u Palama, ul. Nikole Tesle br. 12.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine, zapisničara i ovjerača Zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Mješovitog holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje -ZP „Elektrodistribucija" a.d. Pale održane dana 20.06.2022. godine;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o :
1. davanju saglasnosti na smanjenje osnovnog kapitala povezanog lica Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale;
2. izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale;
3. davanju saglasnosti za izmjene Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Obnovljivi izvori električne energije Bogatići i Mesići" Pale.

U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 28.11.2022. godine, ponovljena vanredna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 05.12.2022. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pismenim putem, uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.11.2022. godine.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju takođe mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Uvid u materijal koji će se razmatrati na ovoj sjednici Skupštine akcionara može se izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva, u prostorijama Preduzeća u terminu od 7:00 do 15:00 časova.


Predsjednik Nadzornog odbora
Branko Koroman, dr tehničkih nauka

 Prečice: EDPL