Zvornik - stan a.d. Zvornik saziva 18. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 7. Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.75/04 i 78/11), člana 267. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br.127/08, 58/09 i 100/11) i člana 14. Statuta AD "Zvornik stan" Zvornik Privremeni Nadzorni odbor je dana 2.11.2022. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 18. redovne sjednice Skupštine akcionara
AD "Zvornik stan" Zvornik

Dana 2.12.2022. godine u 10 časova, u sali za sjednice SG Zvornik održaće se 18. Redovna sjednica Skupštine akcionara AD "Zvornik stan" Zvornik sa sljedećim

Dnevnim redom

1. Izbor i imenovanje dva člana Nadzornog odbora AD "Zvornik stan" Zvornik.
2. Izbor i imenovanje predstavnika manjinskih akcionara AD "Zvornik stan"Zvornik.
3. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
a) komisije za glasanje,
b) zapisničara,
v) dva ovjerivača zapisnika.
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja komisije za glasanje.
5. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda.
6. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVI i XVII redovne sjednice Skupštine akcionara održane dana 17.12.2021. godine.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju za 2021. godinu.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobitiu 2021. godini.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Privremenog Nadzornog odbora za 2021. godinu.
11. Razno.

U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati dana 9.12.2022. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Uvid u materijal može se izvršiti svakog radnog danau vremenu od 12 do 14 časova u prostorijama uprave Društva u kancelariji pravne službe.
Pravo učešća i pravo glasa se ostvaruje na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, tj. na dan 23.11.2022. godine.
Na sjednicu Skupštine akcionara se pozivaju: predstavnik gradskog kapitala, predstavnika Grupe Fortis, predstavnik Društva za upravljanje penzijskim rezervnim fondom ad Banjaluka i akcionari da lično ili putem opunomoćenika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Na Skupštinu se bez prava odlučivanja pozivaju: direktor Društva i predsednik Privremenog Nad zor nog od bo ra.
Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa i ovlaštenog lica u Društvu.


PRIVREMENI NADZORNI ODBOR
Predsjednik Lazar Savić, dipl. ecc.

 Prečice: ZVST