Romanijaputevi a.d. Sokolac saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

AD ROMANIJAPUTEVI SOKOLAC
UPRAVNI ODBOR
Broj: UO/02-4084/22
Datum, 26. 10. 2022. godine

Na osnovu člana 304. stav 1. tačka g), a u vezi sa članom 267. i 272. Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik Republike Srpske» broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), člana 44. stav 1. tačka v) Statuta-prečišćeni tekst AD »Romanijaputevi» Sokolac, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 26.10.2022. godine donio je odluku kojom

SAZIVA

DEVETNAESTU (XIX) redovnu godišnju Skupštinu akcionara AD «Romanijaputevi» Sokolac, koja će se održati dana 02.12.2022. godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova, za koju se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Komisija za glasanje
b) Zapisničara
v) Dva ovjerivača Zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVIII - redovne Skupštine akcionara odražane 09.07.2021.godine;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja AD »Romanijaputevi» Sokolac za 2021. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju AD »Romanijaputevi» Sokolac za 2021. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju AD »Romanijaputevi» Sokolac za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2021. godinu;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2022. i 2023. godinu.

U slučaju da se Skupština akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština akcionara sa istim dnevnim redom zakazuje se za 09.12.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova u istim prostorijama.
Poziv za Skupštinu objaviće se u dnevnim listovima GLAS SRPSKE i NEZAVISNE NOVINE, na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com i internet stranicu Društva www.romanijaputevi.com kao i na oglasnoj tabli Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 22.11.2022. godine. Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad Skupštine u prostorijama Društva svaki radni dan od 7:00 do 15:00 časova.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.


UPRAVNI ODBOR

 Prečice: ROPT