Dobojinvest a.d. Doboj saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

«DOBOJINVEST» AD DOBOJ
Broj: 613 /22
Doboj, 20.09.2022.godine

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima («Sl. glasnik RS» br.127/08 i 58/09), Upravni odbor Društva na svojoj 14 sjednici održanoj dana 20.09.2022. godine, donio je

ODLUKU
o zakazivanju godišnje Skupštine akcionara
«DOBOJINVEST» AD DOBOJ

Godišnja Skupština akcionara" Dobojinvesta" ad.Doboj zakazuje se za dan 29. 11.2022.godine, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Doboju, ul. Kralja Petra I br.15. Upravni odbor predlaže da se Skupština akcionara održi prema sljedećem:

DNEVNOM REDU

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Imenovanje radnih tijela(zapisničara,komisije za glasanje i ovjerivača Zapisnika)
3. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje.
4. Usvajanje zapisnika sa Godišnje Skupštine akcionara održane 18.08.2021.g
5. Razmatranje i usvajanje
5.1. Finansijskih izvještaj Društva za 2021.godinu
5.2. Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji Finasijiskih izvještaja Društva za 2021. godinu
5.3. Izvještaj o poslovanju Društva za 2021.godinu
5.4. Donošenje Odluke o raspodjeli doboti za 2021.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Poslovne politike za 2022.godinu.

U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme,ponovljena sjednica će se održati dana 05.12.2022. godine u 12,00
sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i
to:"Glas Srpske „i „Nezavisne novine".
Pravo glasa i pravo učešća na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija
od vrijednosti,sa stanjem na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara odnosno na dan 19.11.2022.god.
Uvid u materijale se može izvršiti svakog radnog dana u stručnoj službi «Dobojinvest» AD Doboj ulica Kralja Petra I
br. 15, kancelarija broj 14.

 

Upravni odbor

 

 Prečice: DOIN