Opština Istočni Stari Grad - Javni poziv za upis i uplatu 2. emisije obveznica

Izvor:  Monet Broker

Na osnovu člana 33. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske" br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 04/17, 63/2021, 11/2022 i 63/22) Opština Istočni Stari Grad objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS I UPLATU DRUGE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM
svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim licima

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju u javnoj ponudi druge emisije dugoročnih municipalnih obveznica emitenta Opština Istočni Stari Grad (u daljem tekstu: „Emitent").

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je na sjednici održanoj dana 29.07.2022. godine odobrila Jedinstveni prospekt za drugu emisiju obveznica Emitenta pod sljedećim uslovima:

• Broj, nominalna vrijednost hartija od vrijednosti i ukupna vrijednost emisije: Drugom emisijom dugoročnih municipalnih obveznica, javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emituje se 18.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM, ukupne nominalne vrijednosti emisije 1.800.000,00 KM;
• Dospijeće, visina kamate: Dospijeće emisije je 10 (deset) godina od dana registracije obveznica iz emisije u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka. Kamatna stopa iznosi 4,20 % na godišnjem nivou.
• Način i rokovi isplate glavnice i kamate: Glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u polugodišnjim anuitetima (20 anuiteta), na način da se u prvoj godini (2 anuiteta) isplaćuje samo kamata (tzv. „grejs period"), a nakon toga, glavnica i pripadajući dio kamate isplaćivaće se u jednakim polugodišnjim anuitetima. Emitent će svoje finansijske obaveze prema vlasnicima obveznica izmirivati posredstvom platnog agenta - Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, sa sjedištem u Sime Šolaje 1, 78 000 Banjaluka („Centralni registar"), uplatom na račun za posebnu namjenu Centralnog registra. Rok plaćanja dospjelog anuiteta od strane Emitenta na račun za posebnu namjenu Centralnog registra iznosi deset (10) dana, a Centralni registar vrši isplatu sa računa za posebnu namjenu na račune vlasnika obveznica, koji su evidentirani u bazi podataka Centralnog registra, u roku od tri (3) radna dana od dana uplate anuiteta na račun za posebnu namjenu.
• Obezbjeđenje: S ciljem obezbjeđenja urednog plaćanja obaveza po osnovu emitovanih obveznica iz druge emisije, Emitent je izdao 20 mjenica i mjenično ovlašćenje koji su predati Centralnom registru, u skladu sa Procedurama u postupku obezbjeđenja plaćanja obaveza jedinice lokalne samouprave kao emitenta po osnovu dospjelih anuiteta iz dužničkih hartija od vrijednosti korišćenjem mjenice, (usvojenim od strane Upravnog odbora Centralnog registra, br. UO-9387/17 od 26.7.2017. godine i br. UO-14557/17 od 13.11.2017. godine).
• Prava i ograničenja prava vlasnika: Vlasnik obveznica ima pravo na naplatu nominalne vrijednosti glavnice i pripadajuće kamate. Nijedan vlasnik nema pravo tražiti prijevremeno dospijeće obveznica;
• Pravo preče kupovine: Emisija se vrši bez korištenja prava preče kupovine;
• Prava emitenta: Emitent zadržava pravo na odustajanje od javne ponude obveznica i prekid emisije prije isteka roka za njihov upis i uplatu;
• Prodajna cijena: Cijena po kojoj investitori upisuju i uplaćuju obveznice formiraće se na berzi, po metodi kontinuirane javne ponude (višestruke cijene) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze, s tim da će prodajni nalog biti unesen po cijeni od 100,00 KM. Standard povećanja cijene je 0,01 KM;
• Rok trajanja upisa i uplate: Početak upisa i uplate obveznica je 08.08.2022. godine. Upis i uplata obveznica traju 30 dana, zaključno sa 06.09.2022. godine;
• Upis i uplata obveznica: Upis obveznica će se vršiti na Banjalučkoj berzi, posredstvom ovlaštenih berzanskih posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa radnim vremenom ovlaštenih berzanskih posrednika. Uplate za kupovinu obveznica investitori vrše na račun ovlaštenog berzanskog posrednika na tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske, posredstvom kojeg izdaju nalog za kupovinu obveznica. Po realizaciji kupovnog naloga ovlašteni berzanski posrednik transferiše iznos novčanih sredstava koji odgovara broju upisanih obveznica pomnoženih sa kupovnom cijenom na privremeni namjenski račun za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica, otvoren kod Nove Banke a.d. Banja Luka, sa sjedištem u ul. Kralja Alfonsa XIII 37a, 78 000 Banja Luka, broj računa: 555-09000576696-74. Sredstvo plaćanja je novac, konvertibilne marke (KM);
• Jedinstveni prospekt za javnu ponudu obveznica iz druge emisije i njihovo uvrštenje na Službeno tržište Banjalučke berze besplatno je dostupan u prostorijama emitenta, agenta emisije, te na Internet stranicama Banjalučke berze (www.blberza.com), Emitenta (www.opstinaisg.net), agenta emisije (www.monetbroker.com) i platnog agenta (www.crhovrs.org);
• Kriterijum uspješnosti emisije: Emisija se smatra uspješnom ako, u roku od 30 dana, predviđenom za upis i uplatu, bude upisano i uplaćeno minimalno 60% obveznica ponuđenih Jedinstvenim prospektom;
• Ovlašćeno lice Emitenta za sprovođenje emisije: Načelnik opštine, Bojo Gašanović.

Više informacija o drugoj emisiji obveznica, emitenta Opštine Istočni Stari Grad, moguće je dobiti kod agenta emisije „Monet Broker" a.d. Banja Luka, Jovana Dučića 25, 78 000 Banja Luka, ili na telefon 051/345-600.


Opština Istočni Stari Grad zastupana po
„Monet Broker" a.d. Banja Luka

 

 


Prilog:
Prospekt.pdf   1,9 MB - Latinica
Prilog broj 1.pdf   7,5 MB - Latinica
Prilog broj 2.pdf   4,4 MB - Latinica

Prečice: OPIG