Atos Bank a.d. Banja Luka saziva 49. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Atos Bank a.d. Banja Luka

ATOS BANK AD BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Na osnovu člana 66. tačka 1. Zakona o bankama Republike Srpske („Sl. glasnik Republike Srpske" br.4/17, 19/18 i 54/19) i člana 47. tačka 1. Statuta „ATOS BANK" a.d. Banja Luka (br.0100-142/17 od 15.09.2017. godine, br.0100-189/19 od 14.02.2019. godine i br.0100-268/22 od 16.05.2022. godine) i Odluke br. 0001-129/22 od 25.07.2022. godine, Nadzorni odbor „ATOS BANK" a.d. Banja Luka je sazvao vanrednu, 49. Skupštinu „ATOS BANK" a.d. Banja Luka i utvrdio prijedlog sljedećeg

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (Komisija za glasanje, zapisničar, lica koja ovjeravaju zapisnik);
2. Usvajanje zapisnika sa vanredne, 48. sjednice Skupštine akcionara ''ATOS BANK'' a.d. Banja Luka, održane 13.07.2022. godine;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija;
4. Razno.

Vanredna, 49. Skupština akcionara održaće se u petak, 12.08.2022. godine u 11:00 časova, u prostorijama Banke, u ul. Jevrejska 71, 78000 Banja Luka.
Pozivaju se akcionari da, lično ili putem punomoćnika, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 02.08.2022. godine.
Akcionari imaju pravo da izvrše uvid u listu akcionara, kao i druge dokumente koji se odnose na prijedloge odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine, svakog radnog dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u sjedištu Banke, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova. Akcionari su dužni da se prema podacima, sadržanim u naprijed navedenim dokumentima, odnose s pažnjom dobrog privrednika.

Banja Luka, 25.07.2022. godine


Predsjednik Nadzornog odbora
Sanjin Kosić

 Prečice: ZPKB