15. april a.d. Višegrad saziva 6. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 7. Zakona o Javnim preduzećima Republike Srpske („Službeni glasnik RS" br. 75/04 i 78/11) i člana 54. Statuta Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad br. 01-138/18 od 31.05.2018. godine, Nadzorni odbor na 12. (dvanaestoj) sjednici održanoj dana 20.07.2022. godine, donosi

ODLUKU
o sazivanju 6. (šeste) redovne sjednice
Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju
„15. APRIL" a.d. Višegrad

I

SAZIVA SE 6. (šesta) redovna sjednica Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za dan 26.08.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova. Sjednica će se održati u kabinetu načelnika opštine Višegrad u Kompleksu Andrićgrad bbu Višegradu. Ukoliko se iz opravdanih razloga 6. (šesta) redovna sjednica ne održi u terminu iz stava 1. ove tačke, ponovljena sjednica će se održati dana 02.09.2022. godine sa početkom u 12:00 časova.

II

Za 6. (šestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad utvrđen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara i to:
1.1. Komisija za glasanje,
1.2. Zapisničara,
1.3. Dva ovjerivača zapisnika;
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za 2022. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Trogodišnjeg plana poslovanja Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za period 2022 - 2024. godine;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu;
8. Razmatranje i usvajanje revidovanih Finansijskih izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje revidovanog Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad za 2021. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka Javnog preduzeća za vodovod i kanalizaciju „15. APRIL" a.d. Višegrad iz ranijeg perioda;
11. Tekuća pitanja.

III

ZADUŽUJE SE Uprava Preduzeća da prijedloge odluka po predočenim tačkama dnevnog reda dostavi zastupnicima kapitala u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća. Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka sa stanjem na deseti dan prije održavanja 6. (šeste) redovne sjednice Skupštine, odnosno sa stanjem na dan 16.08.2022. godine, u skladu sa Zakonom i Statutom ovog Preduzeća.
Uvid u materijale zainteresovani mogu ostvariti svakog radnog dana od 08:00 - 13:00 časova u poslovnim prostorijama Preduzeća počev od dana objavljivanja ove Odluke pa do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ova Odluka se objavljuje na službenoj internet stranici Banjalučke berze, oglasnoj tabli Preduzeća i u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Milićević Miladin, pravnik

 Prečice: APVG