Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor saziva 21. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Upravni odbor
Broj: UO 10/R/22
Dana: 14.07.2022. godine

Na osnovu člana 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), te člana 35. Statuta Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor (Dalje: „Društvo"), Upravni odbor Društva je na 10. (desetoj) redovnoj sjednici održanoj dana, 14.07.2022. godine, donio

ODLUKU
o sazivanju 21. (dvadesetiprve) vanredne sjednice
Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se 21. (dvadesetiprva) vanredna sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor, koja će se održati dana, 10.08.2022. godine, u prostorijama Društva, sa početkom u 10 časova.

II

Za 21. (dvadesetiprvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
1.1. Komisije za glasanje ;
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 38. (tridesetosme) Redovne sjednice Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke povećanju kapitala Društva;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih (običnih) akcija;

III

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena će se održati dana, 17.08.2022. godine, u 10 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan, 31.07.2022. godine.

V

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale, te dobiti kopije istih, svakog radnog dana u prostorijama Društva u vremenu od 09 - 14 časova, počev od dana objavljivanja Saziva.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u dnevnoj štampi (dva dnevna lista koja se distribuišu na teritoriji Republike Srpske), te na oglasnoj ploči Društva i veb stranici Banjalučke berze.

 

Predsjednik Upravnog odbora
Nedeljka Vuković, master javnog zdravlja

 Prečice: LJUB