Poljoproizvod a.d. Prijedor saziva 25. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Poljoproizvod a.d. Prijedor

"Poljoproizvod" a.d. PRIJEDOR
BROJ: 01-27-3/22
Datum: 10.06.2022 godine
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 267, 272 i 304.Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br. 127/08, 58/09 i 100/11), i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" a.d. Prijedor Upravni odbor "Poljoproizvod" a.d. donosi

ODLUKU
o sazivanju

Dvadesetpete (XXV) redovne godišnje sjednice skupštine akcionara privrednog društva "Poljoproizvod" a.d. Prijedor koja će se održati dana 12.08.2022 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, Omarska, Prijedor.
Za sjednicu predlaže sledeći

DNEVNI RED

1. Imenovanje radnih tijela skupštine:Komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika i zapisničara
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razrješenje predsjednika skupštine akcionara.
5. Izbor predsjednika skupštine akcionara.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu upravnog odbora.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2021 godinu i finansijskog izvještaja društva za 2021 godinu.
8. Donošenje Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima društva za 2021 godinu.
9. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2022 godinu.
10. Donošenje Odluke o prenosu gubitka 2021 godine na povećanje ukupnog gubitka iznad visine kapitala.
11. Usvajanje plana poslovanja društva za 2022 godinu.
12. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 02.08.2022 godine (deseti dan prije održavanja skupštine akcionara).
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu skupštine. Punomoć se daje u pismenom obliku sa određivanjem punog imena i prezimena punomoćnika i podacima o broju, vrsti i klasi posjednovnih akcija, za koje se daje punomoć.
Punomoć fizičkog lica mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa (pečatom ovjere), a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom odgovornog lica.
Punomoć se daje komisiji za glasanje na početku sjedncie.
Akcionari mogu izvršiti uvid u materijale za rad skupštine društva u prostorijama društva svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 časova, u vremenu od sazivanja do održavanja skupštine akcionara.
Društvo obezbjeđuje svakom akcionaru koji to zahtjeva kopiju teksta Statuta, odluke o izboru članova Upravnog odbora,Finansijske izvještaje zajedno sa Izvještajem nezavisnog revizora,izvještaja Upravnog odbora o poslovanju društva, u sjedištu društva na gore navedenoj adresi u redovno radno vrijeme.
Ukoliko se zbog nedostataka kvoruma skupština ne održi u zakazano vrijeme, ponovna sjednica se zakazuje istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 14:00 časova.

 

PREDSJEDNIK UO
Goran Jerković

 Prečice: PLPR