Zlatel a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 1-71/22
Datum: 21.06.2022. godine

U skladu sa članom 267, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) („Zakon") i članom 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva Zlatel a.d. Banja Luka ("Društvo"), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 21.06.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o sazivanju I redovne sjednice Skupštine akcionara
Zlatel a.d. Banja Luka

Prva redovna sjednica Skupštine akcionara Društva ("Skupština") će se održati dana 26.07.2022. godine (utorak) sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta Društva, u ul. Kozarska 27, Banja Luka.
U slučaju nedostatka kvoruma za održavanje sjednice u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će se održati istog dana sa početkom u 14 časova sa istim dnevnim redom.

I

Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje radnih tijela (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2021. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2021. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2021. godine,
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara Društva na otkupioca u skladu sa članom 438 - 438d Zakona,
10. Izbor nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu,
11. Razno.

II

POZIVAJU SE svi akcionari Društva sa pravom glasa da lično ili preko punomoćnika učestvuju u radu Skupštine sa naprijed navedenim dnevnim redom.
U skladu sa članom 277. Zakona pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u listu akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka na dan 16.07.2022. godine (deseti dan prije dana održavanja Skupštine).
Ukoliko akcionar glasa preko punomoćnika, punomoć se daje u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

III

U skladu sa članom 438b stav 1) Zakona, navodimo podatke o licu koje je otkupilac akcija Društva i o visini naknade koju nudi otkupilac za otkup akcija.
Otkupilac: Zlatko Telalović, Ulica Omladinska br. 111, 78000 Banja Luka; Visina naknade: 1,1415 KM za jednu običnu (redovnu) akciju Društva.

IV

U skladu sa članom 272 i članom 438b stav 4) Zakona sastavni dio materijala za Skupštinu je:
a) prijedlog odluke o prenosu akcija,
b) godišnji finansijski izvještaj, izvještaj o poslovanju i izvještaj nezavisnog revizora za 2021. godinu,
c) pisani izvještaj otkupioca, u skladu sa članom 438b stav 2 Zakona i
d) izvještaj revizora o nezavisnoj reviziji primjerenosti visine novčane naknade, izrađen od strane nezavisnog revizora EF revizor d.o.o. Banja Luka.

Materijali za skupštinu po predloženom dnevnom redu, kao i materijali u skladu sa članom 438b Zakona o privrednim društvima, dostupni su svim akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom u periodu od 9:00-15:00 časova, kao i na internet stranici „Banjalučke berze": www. blberza.com.

 

Upravni odbor

 Prečice: ZTEL