Krajinapetrol a.d. Banja Luka saziva 29. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj : UO- 650 /22
Dana : 22. juni 2022.godine

Na osnovu člana 272., a u skladu sa članom 268. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske broj 127/08,59/08 , 100/11 i 67/13 ) , te člana 55. Statuta « KRAJINAPETROL« a.d. Banja Luka (broj OPU-556/12 od 25.06.2012.g.) , Upravni odbor « Krajinapetrol « a. d.Banja Luka

SAZIVA

Dvadestdevetu (vanrednu) Skupštinu akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka koja će se održati 08. jula 2022.godine ( petak ) u 12 ,00 časova u prostorijama upravne zgrade u skladištu Ramići-Banja Luka.
Za dvadestdevetu (vanrednu) Skupštinu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednika skupštine,
b) Imenovanje Komisije za glasanje
c) Imenovanje zapisničara
d) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa dvadesetosme Skupštine akcionara «Krajinapetrol« a.d. Banja Luka, održane dana 31.05.2022. godine
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
6. Razno

Poziv za 29. Skupštinu akcionara objavljuje se u dva dnevna lista registrovana na području Republike Srpske i to : " Glas Srpske " i " Nezavisne novine ".
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na skupštini su dostupni akcionarima na internet stranici Društva i internet stranici berze, a akcionari mogu ostvariti uvid u skupštinske materijale svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 časova u pravnoj službi « Krajinapetrol « a.d. Banja Luka, Ul. I.F.Jukića broj 2 , Banja Luka, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruju akcionari na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 28 . juna 2022. godine.
Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja Skupštine.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine zakazuje se za 13. juli 2022.godine (srijeda) u 12,00 časova na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Za sve dodatne informacije kontakt telefon 051/212-910.
Pravo glasa na skupštini akcionara imaju akcionari lično ili putem punomoćnika.


PREDSJEDNIK UO
Mirko Marčeta,dipl.ecc.

 Prečice: KRPT