Vazdušna banja a.d. Kneževo saziva 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. i člana 304 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09), i Odluke o sazivanju X redovne sjednice Skupštine akcionara broj:02-11/22 . od 28.04.2022.godine, Upravni odbor „Vazdušna banja" a.d. Kneževo

SAZIVA
XVI REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
„VAZDUŠNA BANjA" AD KNEŽEVO

koja će se održati dana 19.08.2022. godine u sali Hotela „Omar" u Kneževu, ul. Dujka Komljenović bb, sa početkom u 13.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

Dnevni red

1. Izbor radnih tijela:
a) Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara,
b) Imenovanje Komisije za glasanje,
c) Imenovanje dva ovjerivača zapisnika i zapisničara,
2. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XV redovne sjednice Skupštine akcionara „Vazdušna banja"AD Kneževo održana 19.08.2021.godine,
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja za 2021.godinu
5. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja za 2021.godinu
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja poslovanja za 2021.godinu
7. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2022.godinu,,
8. Tekuća pitanja.

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara Društva koja se vodi kod Centralnog registra za hartije od vrijednosti Republike Srpske na dan 09.08.2022. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati 26.08.2022. godine u 13.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijal za sjednicu Skupštine akcionara dostupan je svakom akcionaru u sjedištu društva u redovno radno vrijeme.
Oglas o sazivu XVI redovne sjednice Skupštine akcionara biće objaveljen na oglasnoj tabli društva i u Dnevnom listu .


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Bore ŠKELjIĆ

 Prečice: VAZB