Vodič za investitore - kako kupovati akcije na berzi

Ako želite kupovati ili prodavati akcije preduzeća (fondova) morate to činiti posredstvom brokerskih kuća koje su članovi Banjalučke berze. Na Banjalučkoj berzi trenutno trguje devet brokerskih kuća. Svaka brokerska kuća, u skladu sa zakonom, mora imati najmanje dva zaposlena brokera. Na sajtu Banjalučke berze www.blberza.com na linku članovi dobićete informacije o brokerskim kućama. Takođe, na linku gdje predati naloge ili na telefon 051 326 040 možete dobiti informacije o tome koje brokerske kuće primaju naloge za kupovinu (prodaju) akcija u vašem gradu.

››› postupak u brokerskoj kući ako želite da prodate akcije na Banjalučkoj berzi

Ako želite prodati akcije morate otići u jednu od brokerskih kuća i dati nalog za prodaju hartija od vrijednosti. Zaposleni u brokerskoj kući informisaće klijenta o formiranju cijene na berzi. Nalogodavac treba posjedovati dokument kojim će potvrditi da je vlasnik hartije od vrijednosti koja je predmet prodaje. U nalogu za prodaju prodavac određuje:

  • hartiju od vrijednosti koju prodaje;
  • količinu hartija od vrijednosti koje klijent želi prodati;
  • cijenu po kojoj klijent želi da proda akcije. Razlikujemo nalog po minimalnoj cijeni po kojoj klijent želi da proda akcije i nalog po tržišnoj cijeni, što znači da broker prodaje akcije po najpovoljnijim tržišnim uslovima tog dana;
  • vrijeme naloga. Nalog može da važi jedani dan ili da važi do određenog datuma ili je otvoreni nalog (važi najduže šest mjeseci).

Da bi se akcije mogle prodati potrebno je da klijent potpiše nalog za prenos hartija od vrijednosti koje želi prodati. Ovim nalogom se prenose hartije sa vlasničkog računa na račun klijenta i broker može raspolagati sa vašim hartijama od vrijednosti. Ako klijent raspolaže hartijama od vrijednosti koje prodaje i ako nalog sadrži sve potrebne elemente, broker unosi nalog u berzanski sistem trgovanja. Obračun i poravnanje se vrši dva radna dana što znači da će prodavac dobiti novac na svoj račun, umanjen za brokersku proviziju, dva radna dana od realizacije naloga.

››› postupak u brokerskoj kući ako želite da kupite akcije na Banjalučkoj berzi

Prilikom kupovine HOV klijent je dužan da potpiše Ugovor o posredovanju sa berzanskim posrednikom. Klijent treba imati ličnu kartu. Klijent daje nalog za kupovinu akcija određujući:

  • hartiju od vrijednosti koju kupuje;
  • količinu hartija od vrijednosti koje klijent želi kupiti;
  • cijenu po kojoj klijent želi da kupi akcije. Razlikujemo nalog po limitiranoj (maksimalnoj) cijeni po kojoj klijent želi da kupi akcije i nalog po tržišnoj cijeni što znači da broker kupuje akcije po najpovoljnijim tržišnim uslovima tog dana.
  • vrijeme naloga. Nalog može da važi jedani dan ili da važi do određenog datuma ili je otvoreni nalog (važi najduže šest mjeseci).

Nakon toga klijent odlazi u banku gdje uplaćuje sredstva na namjenski račun za kupovinu akcija. Uplaćeni iznos treba biti uvećan za iznos provizije za kupovinu akcija. Poželjno je da se na klijent račun uplati veća suma novca kako bi broker imao mogućnost da mijenja cijenu na više u zavisnosti od želje klijenta. To je potrebno kada klijent daje nalog koji se realizuje istog dana. Potreban novčani iznos za kupovinu akcija mora biti na klijent računu brokerske kuće najkasnije do trenutka kada broker unosi nalog u berzanski sistem trgovanja. Nalog za kupovinu će biti primljen ako sadrži sve elemente. Kada se realizuje nalog potrebno je dva radna dana da klijent dobije hartije od vrijednosti na svoj klijent račun.