Vodič za investitore - pitanja koja se najčešće postavljaju


Kako mogu saznati koja je cijena akcije određenog preduzeća (fonda)?

Postoje nekoliko načina kako možete dobiti informacije o cijenama akcija:
    - na internet strani Banjalučke berze;
    - čitajući dnevne novine koje preuzimaju kursnu listu od Banjalučke berze (Glas Srpske, Nezavisne novine,Blic, Avaz itd. );
    - pozivom na broj 1371 (samo za pretplatnike Telekoma Srpske );
    - putem teleteksta : RTRS strana (208), BHT 1 strana (497), ATV (309);
    - u brokerskoj kući kod koje ste predali nalog za kupovinu (prodaju) akcija.


Ja sam uložio svoje vaučere u određeno preduzeće (fond), ali nisam dobio nikakvo obavještenje o tome koliko imama akcija?

Da bi dobili izvod o stanju na računu o tome koliko imate akcija potrebno je da podnesete Zahtjev u prostorijama Centralnog registra hartija od vrijednost, lično ili putem pošte. Uz zahtjev, potrebno je dostaviti na uvid identifikacioni dokument sa slikom (lična karta, pasoš) vlasnika hartija od vrijednosti i uplati naknadu za izdavanje izvoda u iznosu od 5,00 KM.


U čemu je razlika između akcija i obveznica?

Obveznice su dužničke, a akcije vlasničke hartije od vrijednosti. Prihod od obveznica (kamata), kao prihod investitoru koji ih kupuje, po definiciji je niži od prihoda na uloženi kapital u kupovinu akcija. Ovo je posljedica nižeg rizika ulaganja, jer obveznice uglavnom imaju unaprijed definisanu fiksnu kamatu koja se plaća u ratama i predstavljaju obavezu izdavaoca da o roku dospjeća isplati uloženi iznos sredstava. Sa druge strane, akcije pružaju veću mogućnost ostvarivanja dobiti na uložena sredstva, bilo po osnovu porasta cijene akcija ili po osnovu dividende koja se isplaćuje akcionarima ukoliko preduzeće ostvari pozitivan finansijski rezultat.


Koje akcije je najbolje da kupujem na berzi?

Zaposleni na Berzi, članovi organa upravljanja i ostalih organa berze ne smiju davati savjete o trgovini hartijama od vrijednosti, davati mišljenje o povoljnosti ili nepovoljnosti kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti koje su u prometu na teritoriji Republike Srpske. Odgovor na ovo pitanje morate donijeti samostalno ili da odluku donesete u konsultaciji sa brokerima i investicionim savjetnicima.


Iako sam dao nalog za prodaju akcija određenog preduzeća još uvijek ih nisam prodao. Zašto?

Vi ne možete prodati svoje akcije jer nema zainteresovanih za kupovinu akcija tog preduzeća. To znači da akcije nisu dovoljno atraktivne potencijalnim investitorima po cijeni koju ste dali, tj. smatraju da je cena previsoka. Primjer : pretpostavimo da želite prodati 1.700 akcija preduzeća X po cijeni od 0,68 KM. Na drugoj strani je kupac koji bi kupio akcije preduzeća X po cijeni od 0,11 KM. Vaš nalog bi se realizovao onog trenutka kada bi cijena u kupovnom nalogu bila jednaka ili veća od 0,68 KM.

Kupovni nalog Prodajni nalog
Količina Cijena Cijena Količina
3 900 akcija 0,11 KM 0,68 KM 1700 akcija

 

To ne znači da se situacija neće promijeniti u budućnosti.


Koja je razlika između nominalne, knjigovodstvene i tržišne cijene akcija? Koja je cijena za mene najvažnija?

Za sve akcionare najvažnija je tržišna cijena akcija, koja predstavlja vrijednost po kojoj se akcija kupuje odnosno prodaje na berzi (tržištu). Tržišna cijena akcija nastaje kao rezultat odnosa ponude i tražnje za akcijom i nema direktnu vezu sa nominalnom ili knjigovodstvenom cijenom. Tržišna cijena akcije je cijena po kojoj je neko spreman da kupi akciju na berzi. Nominalna cijena akcije je cijena koju akcija ima u momentu izdavanja i upisana je na potvrdi o vlasništvu nad akcijama. Kada vrijednost akcijskog kapitala podijelimo sa brojem emitovanih akcija dobijemo nominalnu vrijednost akcije. Knjigovodstvena cijena akcija predstavlja računsku kategoriju, koja se dobija deljenjem knjigovodstvene vrednosti kapitala i broja emitovanih akcija.


Ako sam danas prodao svoje akcije, kad ću dobiti novac na račun?

Kliring i saldiranje prema pravilima Centralnog registra hartija od vrijednosti je T+2. Potrebno je dva radna dana da se izvrši prenos novčanih sredstava sa računa kupca na račun bivšeg vlasnika hartije po osnovu zaključenih poslova. Novčani iznos koji će primiti klijent prodavac na svoj tekući račun je iznos u visini tržišne vrijednosti hartije umanjen za brokersku proviziju.


Šta je brokerska provizija i koliko iznosi?

Brokerska provizija predstavlja naknadu koju plaća lice kada se realizuje nalog predat brokeru bilo za kupovinu ili prodaju hartija od vrijednosti. Utvrđuje se svaki put nakon što kupite ili prodate hartije od vrijednosti. Brokerska provizija predstavlja osnovni izvor prihoda za brokersku kuću iz koje oni finansiraju svoje troškove poslovanja. Provizija koju brokeri naplaćuju nije fiksna i zavisi od brokerske kuće do brokerske kuće. Provizija se mijenja u zavisnosti od iznosa za koji kupujete (prodajete) hartije od vrijednosti. Pri većim kupovnim (prodajnim) nalozima procenat provizije se smanjuje, a neke brokerske kuće dogovaraju proviziju direktno sa kupcem (prodavcem) pri nalozina većim od 500 000 KM. Provizija koju klijent plaća sastoji se od provizije brokerske kuće, provizije berze i provizije Centralnog registra hartija od vrijednosti. Provizije se kreću od 0,5 % do 2 %.


Da li mi možete reći preko koje brokerske kuće da kupujem (prodajem) akcije?

Zaposleni na Banjalučkoj berzi ne favorizuju ni jednu od brokerskih kuća. Na Banjalučkoj berzi trguje 9 brokerskih kuća, a njihova lista nalazi se na linku članovi. Odluku o tome koju brokersku kuću odabrati trebate donijeti samostalno. Pri odabiru brokerske kuće vodite računa o visini provizije koju plaćate (troškovi koje ćete imati), informacijama koje možete dobiti od brokera, ljubaznosti osoblja, udaljenosti brokerske kuće itd.


Gdje mogu predati naloge za prodaju (kupovinu) akcija na Banjalučkoj berzi?

Nalozi za prodaju (kupovinu) akcija mogu se predati u svim gradovima Republike Srpske, a adrese možete naći na linku gdje predati naloge ili na telefon broj 1371.


Gledao sam na teletekstu BHT1 cijene akcija i nisam mogao naći kolika je cijena preduzeća X , jer se slabo snalazim sa skraćenim oznakama za hartije od vrijednosti. Šta znači TLKM-R-A, VTKN-R-A, VTKN-R-B ili NOVB-PKA?

Označavanje hartija od vrijednosti ima za cilj lako identifikovanje emitenta, vrste i klase hartija od vrijednosti i prava koja proizilaze iz hartije od vrijednosti. Prva četiri znaka predstavljaju bližu identifikaciju emitenta. Bliža identifikacija se dobija tako što se iz punog naziva uklone samoglasnici i ostave suglasnici koji najviše asociraju na naziv emitenta. Npr. Telekom Srpske ima bližu identifikaciju TLKM (TELEKOM). Ukoliko dva ili više emitenata imaju u nazivu iste riječi , prva dva slova se određuju prema nazivu, a druga dva prema sjedištu emitenta. Za određene grupe emitenata propisuje se obavezno četvrto slovo. Tako banke imaju slovo B, osiguravajuća društva oznaku O, a investicioni fondovi imaju oznaku P. Peti znak u lokalnoj oznaci hartija od vrijednosti je crtica (-). Šesti znak se odnosi na vrstu i klasu hartije od vrijednosti. Oznakom
    - O označavaju se obveznice
    - R označavaju se redovne akcije
    - P označavaju se participativno-komulativne prioritetne akcije
    - PK označavaju se komulativno-prioritetne akcije
    - PP označavaju se particapativno-prioritetne akcije.
Sedmi znak je crtica ili oznaka za podvrstu akcije kod drugih prioritetnih akcija. Osmi znak je oznaka hartije od vrijednosti iste vrste, klase i nominalne vrijednosti. Velikim slovom A označava se hartija od vrijednosti prve i svake naredne emisije iste nominalne vrijednosti, a slovom B odnosno C, D itd. označava se hartija od vrijednosti naredne emisije iste vrste i klase a druge nominalne vrijednosti hartije od vrijednosti.


Da li ja mogu prodati svoje akcije samostalno, bez brokera ? Znam čovjeka koji bi kupio.

Ne. Zakonom je utvrđeno da akcije ne mogu kupovati i prodavati lica koja nisu ovlašćena za trgovinu na Banjalučkoj berzi. Da bi prodali akcije morate dati nalog za prodaju akcija brokeru koji je ovlašćen za trgovanje na Banjalučkoj berzi. Uloga brokera je da vam pomogne prilikom prodaje HOV i da objasni kako se trguje na berzi. Broker unosi vaš nalog u berzanski sistem trgovanja. Berza, povezujući ponudu i tražnju za hartijama od vrijednost,i omogućava da prodate akcije onome ko ponudi najvišu cijenu za vaše akcije.


Neto dobit preduzeća X je 2 miliona KM, a preduzeća Y je 1 milion KM. Preduzeće X je mnogo uspješnije!

Budite pažljivi. Poređenje neto dobiti kompanija nije baš najbolja ideja, bar dok u obzir ne uzmete broj akcija koje su emitovala preduzeća. Drugim riječima, uzimate u obzir kolika je neto dobit po akciji. U želji da učine poređenje dobiti između kompanija različitih veličina kvalitetnijim, analitičari koriste neto zarade po akciji. EPS se računa dijeljenjem neto dobiti sa brojem emitovanih akcija. Npr. ako je preduzeće iskazalo neto dobit na kraju godine 2 miliona KM, a ima 100 milion akcija EPS će biti 0,02 KM. Tako se može desiti da je neto dobit po akciji preduzeća Y veća, iako je ostvarena manja neto dobit (1 milion KM), zato što preduzeće ima znatno manji broj emitovanih akcija. EPS možete računati i za prethodne godine i vidjeti da li preduzeće ima rastući ili opadajući trend kretanja EPS-a.


Zašto se računa koeficijent P/E u čemu je njegov značaj?

EPS je odličan način da poredite dobit između kompanija, ali vam on ne govori ništa o tome kako tržište i investitori vrijednuju akcije. Razlog zbog kojeg fundamentalni analitičari koriste price-to-earnings racio, poznatiji kao P/E racio, je da saznaju koliko je tržište spremno da plati za jednu jedinicu neto dobiti kompanije po akciji. P/E racio neke akcije računate tako što ćete njenu tržišnu cijenu podijeliti sa EPS pokazateljem. Na primjer, ako je cijena akcije 10 KM, a njen EPS 5 KM, tada je P/E racio 2. Isto se može dobiti djeljenjem tržišne kapitalizacije kompanije sa neto dobiti kompanije. Kompanije koje nisu profitabilne (imaju iskazan gubitak na kraju godine), nemaju P/E racio. Za takve kompanije se računaju koeficijenti koji stavljaju u odnos ukupne prihode umjesto neto dobiti.


Kako se računa prosječna cijena?

Prosječna dnevna cijena je aritmetička sredina cijena ostvarenih u svim poslovima, ponderisana sa količinama koje su protrgovane tog dana.


Da li sam dužan platiti porez na dividendu ili porez na kapitalnu dobit ako je ostvarim trgujući hartijama od vrijednosti na Berzi?

Zakonom o porezu na dohodak (Službeni glasnik Republike Srpske  br. 60/15) prihod od dividende se ne oporezuje za dividende isplaćene nakon 1.9.2015. godine.

Prihodi od nominalne kamate dužničkih hartija od vrijednosti se ne naplaćuje.

Kapitalni dobitak ostvaren prodajom udjela u imovini pravnih lica, akcija, obveznica i ostalih hartija od vrijednosti oporezuje se po stopi od 10%, osim obveznica emitovanih za izmirenje ratne štete prilikom prvog prometa. Kapitalni gubitak se oduzima od kapitalnog dobitka kod utvrđivanja poreske osnovice.

Poreski obveznik je fizičko lice koje ostvaruje dividendu ili kapitalnu dobit u Republici Srpskoj, drugom entitetu, Brčko Distriktu ili drugoj državi. Obveznik je i nerezident Republike Srpske za dohodak ostvaren u Republici Srpskoj.

 

Koje vrste naloga klijent može dati brokeru na Banjalučkoj berzi?

Limitirani nalog je nalog za prodaju ili kupovinu određenog broja hartija po određenoj cijeni ili boljoj. Kada dajete ovaj nalog brokeru morate odrediti koliko akcija ili obveznica želite kupiti i cijenu po kojoj želite kupiti te hartije. Ako se određena količina u nalogu ne realizuje ostaće na tržištu.
Tržišni nalog je nalog koji nema određenu cijenu kada se unosi u sistem na izvršenje. Klijent će kupiti (prodati) hartije po najboljoj cijeni u tom trenutku.
Nalog sa skrivenom količinom koriste klijenti kada ne žele da se vidi količina hartija koju žele kupiti (prodati).
Nalog sve ili ništa - ukupna količina u nalogu mora biti realizovana u cijelini kroz jedan ili više uzastopnih poslova, u suprotnom nalog se neće realizovati.
Nalog izvrši sve ili opozovi (Fill or Kill) je nalog koji omogućava berzanskom posredniku da kupi ili proda akcije po različitim cijenama, sve do određenog limita, pri čemu se nalog mora izvršiti u cijelosti ili se opoziva. 
Nalog sa rasponom i odstranjenjem neizvršene količine (Immediate or Cancel) 
je nalog koji omogućava berzanskom posredniku da kupi ili proda akcije po različitim cijenama, sve do određenog limita, pri čemu se neizvršeni dio naloga odstranjuje iz sistema.