Vodič za investitore - osnovni pojmovi

Akcije
su vlasničke hartije od vrijednosti, koje predstavljaju udio akcionara u osnovnom kapitalu akcionarskog društva. Akcije mogu biti obične (redovne) i prioritetne (povlašćene).

Akcionarsko društvo
je društvo koje osnivaju domaća ili strana pravna, odnosno fizička lica radi obavljanja djelatnosti, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrijednosti. Zbir nominalnih vrijednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva. Odgovornost vlasnika akcija za imovinu i dugove akcionarskog društva ograničena je samo do iznosa vrijednosti njegovih akcija.

Akvizicija
predstavlja oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno akcionarsko preduzeće stiče kontrolni paket akcija u drugom akcionarskom preduzeću ili ga kupuje.

Amortizacija
u knjigovodstvenoj terminologiji predstavlja postupak postepenog samanjenja neke stavke aktive npr. osnovih sredstava.

Apresijacija
predstavlja povećanje vrijednosti valute u odnosu na druge valute na tržištu deviza ili povećanje bilo kojeg oblika vrijednosti.

Arbitraža
istovremena kupovina i prodaja istih hartija od vrijednosti ili drugih investicija na dva različita tržišta s ciljem ostvarivanja profita na osnovu razlike u cijeni na ta dva tržišta.

Aukcija
je javna prodaja robe putem licitacije (nadmetanja) kupaca. Aukcija može ići od početne cijene pa na više – najčešći oblik ili tzv. holandska aukcija koja ide od početne cijene na niže.

Ažio
predstavlja pojam koji se koristi kada je tržišna vrijednost akcija veća od nominalne vrijednosti akcija prilikom njihove emisije.

Bear Market (medvjeđe tržište)
termin koji se koristi za tržište (berzu) na kome postoji trend pada cijena hartija od vrijednosti – opadajući trend indeksa berze.

Berza
organizovano tržište na kome se trguje standardizovanim tržišnim materijalom (akcije, obveznice itd.) po unaprijed utvrđenim pravilima. Pravila berze pružaju zaštitu i ravnopravnost svih učesnika na tržištu.

Berzanski indeksi
su indeksi cijena akcija preduzeća sa čijim akcijama se trguje na berzi. Indeksi pokazuju odnos ponude i tražnje za akcijama tog dana. Ako su cijene akcija rasle (veća tražnja) to će dovesti i do pozitivnih efekata na berzanski indeks – indeks raste. Vrijedi i obrnuto.

Berzanski posrednik
pravno lice osnovano u skladu sa Zakonom o hartijama od vrednosti. U zavisnosti od načina organizacije berzanskog posrednika, ovlašćena lica za trgovanje mogu nastupati kao:

  • Broker - ovlašćeni posrednik pri trgovini hartijama od vrednosti koji istupa u svoje ime, a za račun klijenta (komisionar) ili u ime i za račun klijenta (zastupnik). Na taj način broker posreduje između investitora (kupca robe ili hartije od vrijednosti) i imaoca-vlasnika (robe ili hartije od vrijednosti na primer). Za svoje usluge brokeri naplaćuju proviziju koja se plaća nakon realizacije transakcije. Brokeri imaju i savjetodavnu ulogu. Broker može svoje poslove obavljati isključivo u društvu registriranom za poslovanje hartijama od vrijednosti (brokerskoj kući). Svako ko želi da trguje na berzi mora da angažuje brokera kako bi preko njega predao naloge za prodaju ili kupovinu hartija od vrijednosti na berzi.
  • Diler – kupuje i prodaje hartije od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun (principal). Zaradu ostvaruje razlikom između kupovne i prodajne cijene hartije od vrijednosti, snoseći eventualni rizik gubitka. Diler može istupati i kao broker (komisionar i zastupnik).

Bilans stanja
predstavlja finansijski izvještaj koji daje pregled sredstava (aktiva) i izvore sredstava (pasiva) na određeni dan. Aktiva i pasiva moraju biti u ravnoteži jer prikazuju istu stvar sa dva različita aspekta.

Bilans uspjeha
predstavlja pregled prihoda i rashoda koji su nastali u određenom vremenskom periodu. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda ostvaren je dobitak, a ako su ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda ostvaren je gubitak.

Bull Market (tržište bika)
termin koji se koristi za tržište (berzu) na kome postoji duži trend rasta cijena hartija od vrijednosti-rastući trend indeksa berze.

Blokovska transakcija
Najmanja vrijednost blok transakcije na Banjalučkoj berzi je 500.000 KM. Lica koja učestvuju u blok transakciji moraju međusobno zaključiti kupoprodajni ugovor o predmetnim akcijama prije prijave transakcije na Banjalučkoj berzi. Iako se blok transakcija prijavljuje na Banjalučkoj berzi, cijena po kojoj se prijavljuje ova transakcija ne utiče na formiranja cijene za datu hartiju. Treća lica ne mogu kupovati hartije od vrijednosti iz blok transakcije niti uticati na cijenu po kojoj će se ona zaključiti.

Centralni registar
je jedinstvena baza podataka o svim hartijama od vrijednosti koje se nalaze u prometu na tržištu hartija od vrijednosti, a naročito podataka koji se odnose na registraciju vlasništva i promjene vlasništva na hartijama od vrijednosti. Da bi akcije mogle da kotiraju na berzi, odnosno da se prodaju na javnom uređenom tržištu, moraju biti registrovane u Centralnom registru, u suprotnom vlasnik akcija neće moći trgovati njima.

Cost benefit analiza
analiza opravdanosti ulaganja koja poredi troškove i koristi od investicije.

Članovi Banjalučke berze
brokerske kuće koje je Banjalučka berza primila u članstvo na berzu na osnovu ispunjenih uslova utvrđeninih zakonom i aktima berze.

DAX
indeks cijena akcija koji u svom sastavu sadrži 30 vodećih akcija sa kojima se trguje na Frankfurtskoj berzi.

Deflacija
smanjenje količine novca u opticaju koja dovodi do rasta kupovne vrijednosti novca.

Derivat
termin koji se koristi za grupu instrumenata, kojima se trguje na berzi i van nje, koji se zasnivaju na osnovnim hartijama od vrijednosti, valutama ili robama. Kretanje cijena derivata zavise od kretanja cijena njihovih osnovnih hartija, valuta ili roba.

Disažio
pojam koji se koristi kada je tržišna vrijednost akcija niža od nominalne vrijednosti akcija prilikom njihove emisije.

Dividenda
dio neto dobiti preduzeća koji se raspodeljuje akcionarima. Razlikujemo dividende isplaćene u novcu i dividende u akcijama.

Dividendna stopa (Dividend Yield)
predstavlja odnos između tekuće godišnje dividende po akciji i trenutne tržišne cijene.Koristi se kao mjera tekućeg prinosa investitora po osnovu dividende. Velike kompanije nastoje imati veće dividendne stope, dok manje kompanije orijentisane na ubrzan razvoj nastoje imati niže. Najveći broj takvih kompanija nemaju dividendnu stopu jer ne isplaćuju dividende.

Dobavljači
pravna i fizička lica koja isporučuju robu kupcima.

DOW JONES 
pokazuje kretanje cijena akcija najboljih trideset industrijskih preduzeća koji kotiraju na Njujorškoj berzi (NYSE).

EBIT (Earnings Before Intest and Tax)
dobit prije kamata i poreza. Jedan od važnijih pokazatelja finansijskih performansi kompanije. Računa se tako što se na dobit prije oporezivanja dodaju troškovi kamata koji su plaćeni po osnovu zaduženja (dugova) preduzeća.

EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation)
neto dobit uvećana za finansijske troškove, porez na dobit i amortizaciju. Prikazuje mogućnost kompanije da generiše profit internim izvorima, tj produktivnošću.

Emitent
pravno lice koje izdaje hartije od vrijednosti.

EPS Earnings per Share
je pokazatelj koji se dobija kao odnos između neto dobiti akcionarskog društva koja je umanjena za iznos dividendi na prioritetne akcije i ukupnog broja emitovanih običnih akcija.

Ex-Dividend Date
investitori koji kupe svoje akcije prije ovog datuma dobijaju dividendu, a oni koji kupe akcije taj dan i nakon tog dana, nemaju pravo na dividendu.

Fiskalna godina
vremenski period na kraju kojeg privredni subjekti objavljuju i predaju završne račune (bilans stanja, bilans uspjeha, bilans novčanih tokova itd.). Uglavnom se fiskalna godina podudara sa kalendarskom godinom. U Sjedinjenim Američkim Državama je od 1.10. do 30.09. sljedeće godine, a u Velikoj Britaniji traje od 05.04. do 04.04.

Free Float
predstavlja pocenat akcija u javnosti. Prilikom utvrđivanja free float-a, prema Pravilima Banjalučke berze ne uzimaju se u obzir akcije u vlasništvu uprave emitenta i akcije u vlasništvu onih koji imaju više od 10 % akcija određene klase.

FTSE 100
indeks akcija Londonske berze koji se računa na osnovu kretanja cijena akcija 100 najvećih kompanija.

Fundamentalna analiza akcija
vrsta analize tržišta akcija kojom se nastoji utvrditi unutrašnja (stvarna) vrijednost akcije na osnovu relevantnih ekonomskih faktora. Tako dobijene stvarne vrijednosti se upoređuju sa trenutnom tržišnom cijenom kako bi saznali da li je cijena akcije podcijenjena ili precijenjena.

Future (Fjučer)
ugovor o kupovini ili prodaji standardne količine određene robe po utvrđenoj cijeni i u određenom trenutku u budućnosti.

GDP (Gross Domestic Product)
bruto domaći proizvod predstavlja mjeru ukupne proizvodnje i pruženih usluga izvršenih u jednoj zemlji. To znači da se u GDP uključuju aktivnosti stranih preduzeća koje se obave u zemlji za koju računamo GDP, a isključuju aktivnosti preduzeća domaćih vlasnika koji obavljaju svoje poslovanje u inostranstvu.

GNP (Gross National Product)
bruto nacionalni proizvod predstavlja mjeru ukupne proizvodnje i pruženih usluga državljana bez obzira da li oni svoje poslovanje obavljaju u zemlji ili inostranstvu.

Goodwill ( Gudvil ) preduzeća
predstavlja ugled preduzeća na tržištu. Goodwill se u računovodstvu iskazuje u aktivi na poziciji nematerijalne imovine nakon prodaje preduzeća po višoj cijeni od knjigovodstvene.

Hartije od vrijednosti
su prenosive isprave u nematerijalizovanom obliku (elektronskom zapisu), emi­tovane u seriji na osnovu koje imaoci ostvaruju određena prava u skladu sa zakonom i odlukom o emisiji. Hartijama od vrijednosti smatraju se akcije, obveznice i druge hartije od vrijednosti koje utvrdi Komisija za harije od vrijednosti. Postoje dužničke hartije od vrijednosti i vlasničke hartije od vrijednosti. U dužničke spadaju mijenice, obveznice, komercijalni zapisi, certifikati o depozitu, a akcije spadaju u vlasničke hartije od vrijednosti.

Homogenizacija akcija
pretvaranje svih akcija, iste vrste i iste klase, u druge radi izjednačavanja različite nominalne vrijednosti akcija, koja odgovara knjigovodstvenoj vrijednosti, radi uvođenja u promet akcija sa jednom nominalnom vrijednošću.

Insajd trgovanje
predstavlja nelegalan način trgovanja na osnovu internih informacija. Interne informacije predstavlja vrlo preciznu informaciju, koja se nije objavila, a koja bi u slučaju objavljivanja izvršila značajan uticaj na cijenu hartija od vrijednosti.

Investecioni fondovi
emitovanjem svojih akcija prikupljaju novčana sredstva koja ulažu u tuđe hartije od vrijednosti formirajući diverzifikovan portfolio vodeći računa pri tome o načelima sigurnosti, likvidnosti i srazmjernoj raspodjeli rizika.

Investitor
pravno ili fizičko lice koje ulaže sredstva u neki posao (npr. kupovina akcija na berzi) sa ciljem ostvarenja dobiti.

ISIN (International Security Identification Number)
je međunarodni identifikacioni broj hartije od vrijednosti kojeg čini standardizovani identifikacioni sistem sastavljen od brojeva i slova. Koristi se za identifikaciju svih hartija od vrijednosti u međunarodnoj trgovini.

Javni dug
je kumulirani budžetski deficit tokom niza godina. Zemlja u želji da smanji budžetski deficit zadužuje se kod privrede, stanovništva i u inostranstvu. Država se opredjeljuje za javni dug, a ne emisiju novca jer bi to moglo dovesti do monetarne nestabilnosti.

Kapital
obračunska kategorija koja predstavlja razliku vrijednosti imovine (objekti, oprema, obrtna sredstva) i obaveza preduzeća.

Kastodi banka
je banka koja obavlja poslove vođenja računa hartija od vrijednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta.

Kratka prodaja (Short sell)
sporazum sa brokerskom kućom o kupovini i prodaji hartija od vrijednosti. Posuđene hartije od vrijednosti se zamjenjuju za hartije od vrijednosti koje se kasnije kupuju. Ulagač će ostvariti zaradu kratkom prodajom ako padne cijena hartije od vrijednosti.

Kliring
je radnja koja se obavlja u Centralnom registru hartija od vrijednosti nakon realizacije kupovnih i prodajnih naloga. Odnosi se na utvrđivanje uzajamnih potraživanja i obaveza po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika u vezi sa obavljenim transakcijama.

Kupovni kurs (Bid price)
cijena koju je određeni investitor na tržištu spreman platiti za hartiju od vrijednosti.

Kurs akcije 
cijena akcije izražena u konvertibilnim markama.

Kursna lista
prikazuje osnovne informacije o protrgovanim hartijama od vrijednosti, kao što su informacije o cijenama, transakcijama, prometu itd.

Likvidnost akcije
predstavlja mogućnost kupovine i prodaje akcije brzo i u velikom obimu bez većeg uticaja na njenu cijenu.

Lot
najmanja količina akcija sa kojom se mogu zaključiti poslovi na berzi. Na Banjalučkoj berzi lot je jedna akcija. To znači da možete dati nalog za prodaju (kupovinu) samo jedne akcije.

Nalog po limitiranoj cijeni
nalog dat od strane klijenta koji sadrži upisanu cijenu. Ako je u pitanju prodajni nalog broker će nalog realizovati po cijeni koja je jednaka ili viša od cene upisane na nalogu. Obrnuto, kupovni nalog će biti realizovan po cijeni koja je jednaka ili manja od upisane cijene.

Nalog po tržišnoj cijeni 
nalog koji ne sadrži upisanu cijenu, što znači da klijent unaprijed prihvata najpovoljniju cijenu koju broker može postići na dan trgovanja.

Nalog za kupovinu/prodaju
nalozi koje klijenti (kupci i prodavaci) daju svojim brokerima za izvršenje kupovine, odnosno prodaje hartije od vrijednosti.

Namjenski račun u banci
posebna vrsta računa kojeg klijent otvara u poslovnoj banci radi kupovine ili prodaje hartija od vrijednosti

NIKKEI 
indeks cijena akcija 225 preduzeća sa kojima se trguje na berzi u Tokiju.

Redovne (obične) akcije
akcije sa pravom glasa. Vlasnik običnih akcija ima pravo na: učešće u upravljanju, učešće u dobiti, dio likvidacione mase i uvid u podatke o poslovanju preduzeća.

Obveznice
su u pravilu dugoročne (rok dospjeća im je duži od jedne godine) dužničke hartije od vrednosti koje investitori na tržištu kupuju radi ostvarivanja prihoda u vidu kamate, a emitenti prodaju radi pribavljanja dodatnih sredstava za finansiranje različitih projekata. Kao izdavaoci ovih hartija od vrijednosti mogu se javiti država (državne obveznice), grad (municipirane obveznice) ili preduzeća (korporativne obveznice). Obveznice su izuzetno atraktivne hartije od vrednosti jer se po osnovu njih, u unaprijed poznatim vremenskim intervalima stiče kamata, a uložena sredstva za kupovinu mogu, u zavisnosti od vrste obveznica, da budu povraćena odjednom na rok dospeća ili u ratama zajedno sa kamatom.

Option (Opcija)
ugovor koji vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da kupi (call option) ili proda (put option) određenu količinu finansijskih instrumenata obuhvaćenih opcijom po ugovorenoj cijeni u definisanom vremenskom periodu. Razlikujemo kupovinu odnosno prodaju finansijskih instrumenata na dan dospijeća (evropska opcija) ili prije dospijeća i na dan dospijeća (američka opcija).

In-the-Money option (Pozitivna opcija)
opcija koja, ukoliko se izvrši, odmah daje profit. Kupovna opcija čija je cijena izvršenja niža od tržišne cijene finansijskog instrumenta obuhvaćenog opcijom ili prodajna opcija čija je cijena izvršenja viša od tržišne cijene finansijskog instrumenta obuhvaćenog opcijom.

Out-of-the Money option (Negativna opcija)
Opcija koja bi u slučaju trenutnog izvršenja donijela gubitak.

Portfolio
skup raznih hartija od vrednosti kojim raspolaže jedno lice.

P/E ratio
predstavlja odnos između tekuće tržišne cijene i neto dobiti po akciji. On je od značaja za akcionare jer im govori koliko KM maraka treba da ulože da bi dobili jednu KM neto dobiti po akciji.

Primarno tržište
tržište na kojem se inicijalno plasira i distribuira nova emisija vrijednosnih papira.

Prioritetne (povlašćene) akcije
su akcije bez prava glasa u skupštini akcionara, ali imaju prioritet prilikom isplata dividendi. Preduzeća prioritetne akcije obično emituju kada žele da pribave dodatna sredstva za finansiranje, a da pri tome novi vlasnici akcija nisu u mogućnosti da učestvuju u donošenju odluka. Razlikujemo:

  • Kumulativne daju pravo na komuliranje neisplaćenih dividendi i prioritet u isplati ovih dividendi u odnosu na dividende koje pripadaju imaocima običnih akcija.
  • Participativne pored utvrđene prioritetne dividende, daju pravo i na isplatu dividende koja pripada vlasnicima običnih akcija.
  • Participativno-kumulativne daju prava koja sadrže komulativne i participativne akcije.

Prodajni kurs (Ask price)
cijena po kojoj je prodavac spreman prodati određenu količinu vrijednosnog papira.

Prospekt
predstavlja osnovne podatke o preduzeću: finansijski izvještaji preduzeća, podatke o djelatnosti, imovini, položaju na tržištu, zaposlenima, poslovnom rezultatu, podatke o emisijama akcija, akcionarima, učešće na tržištu itd.

Provizija
naknada za usluge koja se obračunava u procentu od vrijednosti obavljenog posla.

Racio plaćanja dividende (Dividend Payout Ratio)
racio plaćanja dividende pokazuju koji procenat neto dobiti kompanije se isplaćuje akcionarima u obliku dividende. Računa se tako što se godišnja dividenda dijeli sa neto dobitkom kompanije. Kompanije koje isplaćuju dividende obično iydvajaju od 25% do 50 % neto dobiti za te namjene.

Racio zadržavanja (Retention ratio)
dobija se kao inverzna vrijednost racija plaćanja dividende. Pokazuje koji će se procenat ostvarene neto dobiti reinvestirati u akcionarsko društvo.

Revizija
postupak provjere finansijskih izvještaja od strane stručnih lica. Revizori daju svoje stručno mišljenje o vjerodostojnosti finansijskih izvještaja. Revizor mora biti nezavistan od preduzeća u kome obavlja reviziju kako bi mogao dati objektivan stav u skladu sa propisanim standardima.

ROA (Return On Assets- prinos na sredstva)
dobija se kao odnos neto dobiti i prosječnih ukupnih sredstava izražen u procentima. Služi kao mjera ostvarenja neto dobiti po osnovu uloženih sredstava.

ROE (Return On Equity - prinos na kapital)
indikator profitabilnosti kompanije. Dobija se kao odnos neto dobiti i prosječne vrijednosti kapitala u toku godine. Rezultat se iskazuje u procentima. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarene neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara.

Saldiranje
je radnja koja se obavlja u Centralnom registru hartija od vrijednosti nakon realizacije naloga kupovine i prodaje. Predstavlja izvršenje obaveza između učesnika na tržištu prenosom hartija od vrijednosti sa starog na novog vlasnika i istovremenim prenosom novčanih sredstava sa računa kupca na račun bivšeg vlasnika hartije po osnovu zaključenih poslova.

Sekundarno tržište
tržište za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira nakon njihove inicijalne distribucije.

T (+1, +2, +3)
oznaka broja radnih dana posle dana trgovanja do saldiranja. To je broj radnih dana koji je potreban da se prenesu hartije od vrednosti sa starog na novog vlasnika i da se izvrši prenos novčanih sredstava sa računa kupca na račun bivšeg vlasnika hartije po osnovu zaključenih poslova.

Tehnička analiza
vrsta analize tržišta akcija koja je bazirana na kretanje cijena akcija u prošlosti i pokušajima da se identifikuju trendovi koji će ukazivati na kretanja cijena u budućnosti. Tehnički analitičari kupuju i prodaju akcije na osnovu tehničkih pokazatelja i nadaju se da će ostvariti profit ako se ostvare njihove prognoze u vezi sa kretanjem cijena akcija. Različiti tehnički analitičari koriste različite tehnike, ali najveći broj njih svoje analize zasniva na kretanju cijena akcija i broju akcija koje su prometovane po danima.

Tender
metod prodaje društvenog – državnog kapitala, prikupljanjem pismenih ponuda potencijalnih kupaca.

Tržišna kapitalizacija
ukupna tržišna vrijednost hartije od vrijednosti. Dobija se kao prozvod tržišne cijene hartije od vrijednosti i ukupnog broja hartija od vrijednosti.

Tržište kapitala
tržište na kojem se obavlja promet dugoročnih finansijskih instrumenata (obveznice, vlasničke hartije od vrijednosti itd.).

Vaučer
u procesu privatizacije predstavljaju hartiju od vrijednosti za kupovinu akcija preduzeća. Vaučer glasi na određeni iznos i stiče se po osnovu radnog staža i drugim osnovama.