Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Nevesinje

Podaci o emitentu

Adresa Nemanjića bb
Telefon + 387 59 601 190
Web
Email mmavrak@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 8 0 8 10,42 0,00 10,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 2 0 2 32,50 0,00 32,50
> 25% 1 0 1 57,08 0,00 57,08
UKUPNO 11 0 11 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MAVRAK MIROSLAV 57,07704657,077046
BOŠNJAK SLAVICA 16,24939916,249399
KOVAČEVIĆ MILICA 16,24939916,249399
RISTIĆ RADOVAN 4,3190614,319061
MAVRAK MILJAN 1,3145901,314590
ZUBAC PETRA 0,9393010,939301
GRAHOVAC RISTO 0,9393010,939301
EREMIJA SANJA 0,9393010,939301
BJEKIĆ BORJANA 0,9393010,939301
RADOVIĆ VIDAK 0,9393010,939301

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Mavrak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Mavrak predsjednik
Rade Mavrak član
Tatjana Brezo član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata