Podaci o emitentu

Adresa STEVANA SINĐELIĆA
78260 MRKONJIĆ GRAD
Telefon / Faks 050 211 308/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 494 1 495 15,07 0,00 15,07
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 22,13 0,00 22,13
> 25% 1 0 1 62,80 0,00 62,80
UKUPNO 496 1 497 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RADULOVIĆ MLADEN 62,79997562,799975
BUBNJEVIĆ OGNJEN 22,12659922,126599
LUKIĆ LJUBO 4,0297534,029753
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,7034683,703468
ANDRIĆ VINKO 0,0745800,074580
SAMARDŽIJA MILORAD 0,0740890,074089
PODRAŠČANIN VOJIN 0,0608410,060841
BABIĆ RADOMIR 0,0574070,057407
BOŠKAN NEĐO 0,0574070,057407
KAURIN TODE 0,0574070,057407
LAZENDIĆ MILE 0,0574070,057407
VASILIĆ MILE 0,0574070,057407
SUBAŠIĆ DRAGAN 0,0574070,057407
ŠIPRAGA NIKOLA 0,0574070,057407
KAURIN MILE 0,0574070,057407

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata