Podaci o emitentu

Adresa LUKE ČELOVIĆA - TREBINJCA2
89101 TREBINJE
Telefon / Faks 059 260 542/
Web
Email vodoherc@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 430 0 430 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 432 0 432 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD TREBINJE 65,00232265,002322
PREF AD BANJA LUKA 9,9999989,999998
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999994,999999
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 4,6929004,692900
ČOKORILO MARKO 0,2447000,244700
PETKOVIĆ TODOR 0,1705940,170594
KOVAČEVIĆ LJUBOMIR 0,1572110,157211
ASANOVIĆ ŠPIRO 0,1572110,157211
ASANOVIĆ ŽELJKO 0,1525050,152505
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,1464810,146481

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata