Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše 1
Telefon + 387 51 211 520
Web
Email goran.belinvest@gmail.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.8.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 258 4 262 21,51 0,15 21,67
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 78,33 0,00 78,33
UKUPNO 259 4 263 99,85 0,15 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.8.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BEL INVEST DOO BANJA LUKA 78,33276478,332764
MIJATOVIĆ DRAŽENKO 0,3237760,323776
CVIJANOVIĆ MOMČILO 0,2738250,273825
KELEČEVIĆ STEVO 0,2436920,243692
PILINDAVIĆ VLADIMIR 0,2022340,202234
BOSANČIĆ JELENA 0,1961670,196167
POPOVIĆ MANOJLO 0,1764490,176449
ŠUŠNJARA LJUBO 0,1764490,176449
TROŠT BORIS 0,1764490,176449
VIDOVIĆ DARKO 0,1764490,176449
TRUBAJIĆ MILADIN 0,1764490,176449

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Brane Radujković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Željko Radujković predsjednik
Vera Avlijaš član
Duško Trivić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gordana Kovačević predsjednik
Ljiljana Pantić član
Boris Avlijaš član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata